Borås fortsätter att uppdra sophämt­ningen i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Borås kommun för att utan upphandling låta det egna energibolaget utföra den kommunala renhållningsverksamheten.

Konkurrenskommissionen har tidigare, i en utredning 2012, kritiserat Borås kommun för att utan upphandling anlita Borås Energi och Miljö AB till att utföra den kommunala renhållningsverksamheten. Efter anmälan om för­drags­brott har även EU-kommissionen riktat mot­svarande kritik mot kommunen. Den svenska regeringen har därefter låtit Konkurrens­verket utreda förhållandena, som 2015 konstaterade att de lagliga förut­sätt­ningarna för ett sådant uppdrag inte var upp­fyllda och att kom­munen inte utan vidare får direkt­tilldela kontrakt till bolaget. Trots detta fort­sätter kommunen att anlita Borås Energi och Miljö.

Bestämmelserna om kommunal upphandling är till för att möjliggöra en effektiv konkurrens, till skydd för de hushåll och privata företag som betalar för tjänsterna. En verksamhet får upp­dras internt, till ett eget kommunalt bolag, endast om detta bedriver mer än 80 procent av sin verksamhet direkt gentemot ägarkommunen.

I detta fall grundar sig ungefär 41 procent av energibolagets omsättning på avtalstilldelningar som har beslutats av Borås kommun och som Kon­kur­rensverket konstaterat kan värdet av bolagets interna verksamhet gentemot kommunen uppskattas ligga ”långt ifrån 80 procent”.

– Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Borås kommun som, trots utredningar och kritik från såväl EU-kom­mis­sionen som det svenska Konkurrensverket, fortsätter att anlita Borås Energi och Miljö för den kommunala sophämtningen, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrens­kommis­sionen.

Läs hela utredningen här.