Östgötatrafiken ställde upphandlingskrav i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras AB Östgötatrafiken för att vid upphandling av ett IT-system ställt villkor som endast i Sverige verksamma leverantör kan uppfylla.

När det regionägda bolaget Östgötatrafiken skulle upphandla ett nytt IT-system för samhälls­betalda transporter (skolskjuts, sjukresor och färd­tjänst m.m.) ställdes som ett obligatoriskt krav att anbudssökandena måste kunna visa ”Referensuppdrag [som] ska avse digitalt stöd till verksamhet för färd­tjänst och sjukresor inom Sverige”, för att överhuvudtaget tillåtas vara med och lämna anbud.

Bestämmelserna om offentlig upphandling är till för att möjliggöra kon­kur­rens och att motverka korruption. Det är enligt lagen därför inte tillåtet att uppställa krav som kan medföra diskri­minerande eller konkurrenssnedvridande särbehandling, utan samtliga på marknaden verksamma företag ska ges lika förut­sättningar att lämna anbud.

Trots att detta upprepade gånger under den pågående upphandlingen påpekades för Östgötatrafiken vidhöll bolaget kravet med hänvisning till att ”de regel­verk och lagar som styr verksamheten är specifika för Sve­rige”. Vilka regel­verk och lagar bolaget syftar på redovi­sades inte. De bestämmelser som gäller för exempelvis skydd av personuppgifter är EU-gemensam­ma och saknar således betydelse för om anbudssökandenas kan visa tidigare verksamhet i Sverige. Några andra lagar och bestämmelser finns inte heller som kan motivera kravet på enbart svenska referenser.

Först sedan ett i Finland verksamt företag tog upphandlingen till domstol, och rätten förbjöd Östgöta­trafiken att tillsvidare avsluta förfarandet, beslutade Östgöta­trafiken att avbryta upphandlingen.

– Det finns därmed anledning att rikta allvarlig kritik mot Östgöta­tra­fi­ken,  för att ha försökt snedvrida konkurrensen genom diskri­mine­rande särbehandling, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrens­kom­missionen.

Läs hela utredningen här.