Arboga upphandlade resultattavlor på ett sätt som snedvrider konkurrensen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kom­missionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Arboga kom­mun och det kommunala bolaget Kommunfastigheter i Arboga AB för att ha snedvridit konkurrensen vid köp av nya resultattavlor till kommunala idrottsanläggningar.

Det var när kommunen skulle byta resultattavlor i de kommunala idrotts­anläggningarna som det blev fel. Kontraktet gäller varor för endast 195 000 kronor, men även i fråga om sådana mindre kontrakt finns det vissa bestämmelser om hur upphandlingen ska gå till.

En beställning för 195 000 kronor kanske inte är mycket i den kom­munala bud­geten, men det är tillräckligt mycket pengar för mindre företag som är verk­sam­ma och konkurrerar på marknaden. När ett sådant köp kon­kurrensutsätts är det därför viktigt att förfrågnings­underlaget är tydligt och att alla tänkbara anbuds­givare ges samma relevanta information vid sam­ma tillfälle.

I det nu aktuella fallet hämtades anbud in vid tre separata tillfällen, med upp till två månaders mellanrum, och utifrån delvis olika underlag. Det före­tag som slutligen tilldelades kontraktet hade tillfrågats sist av alla och var ensam om att få del av det slutliga beställningsunderlaget. Bland annat hade beställningen då kommit att utvidgats till att inte bara gälla utrustning till ishallen Freebo Arena utan även till Ekbackens fot­bollsplan och till Sture­hallen.

Så får det inte gå till, säger Per Eklund, leda­mot av Konkurrens­kommis­sionen. Alla företag ska behandlas lika och det går inte att jämföra anbud som har lämnats utifrån olika förutsättningar. Även om det inte rör sig om ett stort beloppsvärde kan Arboga kommun och Kommunfastigheter i Arboga AB inte undgå kritik för att snedvrida konkurrensen.

Kommunfastigheter riskerar att få betala skadestånd om någon av de två förlorande anbudsgivarna kan visa skada. Om Konkurrensverket väljer att ingripa mot förfarandet riskerar bolaget även att få betala upp­hand­lingsskadeavgift – som är ett slags böter.

Läs hela utredningen KKO 23-022 här.