Sundsvalls kommun förbereder olaglig affär

Sundsvalls kommun riskerar att anta ett förslag som strider mot lagen om offentlig upphandling. Om förvaltningen för fastighetsskötsel avknoppas utan föregående upphandling strider det mot såväl svensk lag som EGrätt, menar Konkurrenskommissionen.

Kommunledningen i Sundsvall överväger att genomföra en avknoppning av förvaltningen för fastighetsskötsel. Det avknoppade företaget är tänkt att få ensamrätt på att utföra tjänsterna åt kommunen i upp till tre till fem år. I medierna har politikerna i kommunen ställt sig positiva till de presenterade avknoppningsplanerna.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet. Om Sundsvalls kommun genomför den föreslagna ordningen och direktupphandlar tjänsterna för fastighetsförvaltning utan att först begära in konkurrerande anbud, kommer kommunen att bryta mot lagen. Det gäller såväl svenska lagen om offentlig upphandling som EGRomfördragets bestämmelser om skydd för handel. Dessutom skulle konkurrensen på markanden för fastighetsförvaltning snedvridas, menar Konkurrenskommissionen.

En statlig utredning har föreslagit att lagen ändras så att det i vissa fall kan bli möjligt att teckna avtal med tidigare anställda utan att andra leverantörer ges möjlighet att på motsvarande villkor lämna anbud. Även om detta förslag antas, kommer det med hänsyn till upphandlingens omfattning inte att gälla i frågan om den avknoppning som planeras i Sundsvall, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-02