Västtrafik köpte taxitransporttjänster i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kom­missionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Västtrafik AB för att ha köpt taxitransporter för färdtjänst, skolresor och sjukresor m.m. från ett företag som överhuvudtaget inte uppfyller kraven för att vara med och lämna anbud.

När Västtrafik AB skulle köpa samhällsbetalda taxitransporttjänster uppställde man ett krav på att enbart företag som hade sådan ordning på sin ekonomi att de uppfyllde Upp­lys­nings­centralens (UC) riskklass 3 fick vara med att lämna anbud. Flera taxiföretag kom därigenom att uteslutas från att delta i upp­handlingen. Dock inte ett företag, som visserligen inte uppfyllde detta krav, men som hänvisade till att detta berodde på rent till­fälliga omständigheter. Västtrafik antog därmed företagets anbud för totalt fyra trafikområden.

En konkurrerande leverantör har i domstol uppmärksammat Väst­trafik på att det inte alls förelåg några tillfälliga omständigheter, utan att det antagna taxiföretaget närmast verkar ha satt i system att vara sen med att ge in sina årsredovisningar och att betala skatter och sociala avgifter.

Västtrafik gjorde därefter en omprövning där företagets anbud för­kastades avseende det trafikområde som det hade klagats på. För de övriga tre trafikområden företaget hade fått sitt anbud antaget fullföljde dock Västtrafik tilldelningen och tecknade kontrakt med företaget.

– Eftersom taxiföretaget inte uppfyller kravet på reda i ekonomin skulle företaget överhuvudtaget aldrig ha tillåtits vara med och lämna anbud, än mindre få kontrakt i upphandlingen. – Det finns därmed anledning att rikta allvarlig kritik mot Västtrafik för att ha åsidosatt den upphandlings­rättsliga lagstiftning som ytterst syftar till att skapa kon­kurrens och motverka korruption i offentlig verksamhet, säger Inger Ridder­strand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommis­sionen.

Läs hela utredningen här.