Region Jämtland Härjedalen trotsar dom­stols dom – kommer nu att få betala böter.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Jämtland Härjedalen för att ha underlåtit att rätta sig efter dom­stols dom, och istället tecknat ett nytt likalydande avtal som dom­stol tidigare ogiltigförklarat. Regionen riskerar nu att få betala böter med upp till c:a 50.000 kronor.

Det var när regionen tog över ansvaret för att driva beställ­nings­cen­tralen för särskild kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor, skolskjuts, etc. i egen regi som man beslutade köpa ett IT-system direkt från en viss leverantör (se Konkurrenskommissionens utredning KKO 21-001).

Sedan IT-köpet begärts överprövat har förvaltningsrätten i en dom från juni 2021 konsta­terat att regionen brutit mot lagen samt ogiltigförklarat IT-avtalet. Möjligheten att ogiltigförklara avtal har kommit till för att bekämpa otillåten direkttilldelning, som enligt EU-domstolen är den all­varligaste över­trädelsen av upphandlings­lagstiftningen som en myndighet kan begå. En av domstol beslutad avtalsogiltighet gäller retroaktivt och innebär att för­mögen­hets­läget ska ställas åter mellan parterna som det var innan det olagliga avtalet slöts. I praktiken innebär detta att Regi­onen skulle ha lämnat tillbaka programvaran till IT-företaget, som i sin tur skulle ha betalat tillbaka alla ersättningar från regionen.

Så har emellertid inte skett, utan istället för att rätta sig i enlighet med förvaltningsrättens dom ingick regionen omedelbart ett nytt likalydande avtal, direkt med samma företag. Någon återgång har således inte skett, utan regionen fortsätter att köpa programvaran direkt från IT-företaget. Denna gång dock med en belopps­mässig begränsning på upp till 615 312 kronor som regionen menar skulle göra förfarandet lagligt. Regi­onen har emellertid bortsett från att även värdet av de betalningar som skulle gått åter från det ogiltiga avtalet ska räknas med.

Kammarrätten i Sundsvall har i en dom funnit att även Region­ens nya avtal med IT-företaget ingåtts i strid mot lagen, men att det föreligger tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ändå låta avtalet få bestå.

– Det finns anledning att rikta allvarlig kritik mot Region Jämtland Härje­dalen för att upprepat snedvrida kon­kurrensen på marknaden för IT-system säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommis­sionen. Regionen kommer nu att få betala upphandlingsskadeavgift, som är ett slag böter, med uppskattningsvis minst 50.000 kronor.

Hela utredningen läser du här.