Varbergs kommun köper återigen marknadsföringstjänster i strid mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­renskommissionen kritiseras Varbergs kommun för att återigen köpa marknadsföringstjänster i strid mot lagen om offentlig upphandling (LOU).

Varbergs kommun har av Konkurrenskommissionen tidigare kritiserats för att ha slutit ett uppdragsavtal med företaget Marknad Varberg AB om att köpa tjänster för bland annat turistinformation och marknadsföring utan lagenlig upphandling.

Det tidigare avtalet förklarades ogiltigt av domstol eftersom Marknad Varberg AB delägdes också av privata intressenter, varför det så kallade in house-undantaget inte var tillämpligt. Undantaget innebär att en kommun som både äger och kontrollerar ett bolag kan göra en direktupphandling från detsamma. För att åtgärda denna situation förvärvade kommunen 2015 samtliga aktier i bolaget, men avtalade samtidigt bort rätten att utse ordförande och majoriteten av ledamöter i bolagets styrelse.

– Trots att kommunen nu heläger Marknad Varberg kan den ändå inte i praktiken utöva en effektiv kontroll över styrelsens beslut. Därmed är det inte möjligt att åberopa in house-undantaget för att motivera ett direktköp av tjänster från bolaget, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

För att göra undantag från LOU har det vidare krävts att Marknad Varbergs ägarrelaterade verksamhet motsvarat minst 80 procent. Enligt bolagets egna årsredovisningar har under de senaste tre åren denna andel dock endast uppgått till cirka 38 procent, vilket är långt ifrån vad som krävs. Inte heller av detta skäl kan in house-undantaget komma ifråga påpekar Inger Ridderstrand-Linderoth, som även menar att det är anmärkningsvärt att Varberg kommun återigen försöker kringgå LOU i stället för att genomföra en annonserad upphandling.

Läs utredning KKO 15-011 här.