EU-kommissionen: Sverige bryter mot unionens upphandlingsbestämmelse

I en formell underrättelse kritiserar EU-kommissionen återigen Sverige för att inte följa unionens bestämmelser gällande offentlig upphandling. Regeringen har nu två månader på sig att svara kommissionen.

EU-kommissionens kritik följer av att kommunala renhållningsbolag i åratal fått offentliga kontrakt i strid med unionens direktiv för hur sådana kontrakt får tilldelas. Kommunerna har tilldelat kontrakten utan vare sig upphandling eller insyn. Kommissionen meddelade en skap tillrättavisning, i form av ett s.k. ”motiverat yttrande” redan 2010, vilket ledde till att den dåvarande regeringen svarade att en rad åtgärder skulle vidtas för att uppfylla kraven. Så har emellertid inte skett.

Det är tillåtet att utan upphandling tilldela kontrakt direkt till ett så kallat in-house-bolag, som till huvudsaklig del bedriver verksamheten tillsammans med sina ägarkommuner. Dåvarande civilminister Stefan Attefall garanterade i ett särskilt brev till kommissionen att de skånska kommunala bolagen NSR och SYSAV skulle bedriva mindre än 10 procent av sin verksamhet mot den allmänna marknaden och på så sätt uppfylla in-house-undantaget.

NSR och SYSAV omorganiserades dock enbart så att verksamheten delades upp moderbolag och dotterbolag. På så sätt hoppades ägarkommunerna ha hittat ett kryphål för att kringgå upphandlingskraven och i svaret till EU-kommissionen uppgavs att bolagen nu uppfyllde kraven på in-house-undantag. Men kommissionen håller inte med. I den formella underrättelsen underkänner nu kommissionen Sveriges påståenden om att kraven på undantag är uppfyllda. Sverige kritiseras även för bristande insyn vid tilldelningen av kontrakten.

Pär Cronhult är chefjurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden och företrädde som ombud de svenska företag och företagarorganisationer som anmälde fördragsbrottet till EU-kommissionen. Han riktar skarp kritik mot regeringens undfallenhet.

– EU-kommissionen har tagit upp problemet två gånger tidigare. Trots regeringens upprepade försäkringar och garantier har ingen rättelse skett. Sverige saknar fortfarande rättsmedel för att komma till rätta med dessa och liknande överträdelser. Dessa kryphål i lagen snedvrider konkurrensen. Hushållen riskerar att betala för mycket för avfallstjänster och privata företag går miste om affärsmöjligheter.

I EU-kommissionens formella underrättelse kritiseras även de kommunala bolagen Uddevalla Energi AB och Borås Energi och Miljö AB för att ha fått kontrakt utan konkurrensutsättning och insyn. En formell underrättelse är det första steget i ett överträdelseförfarande mot en medlemsstat. Senast den 28 april ska regeringen yttra sig till EU-kommissionen. Om Kommissionen inte finner att regeringens åtgärder är tillräckliga kan kommissionen besluta om ett motiverat yttrande. I nästa steg tar EU-domstolen ställning om fördragsbrott och kan döma Sverige till böter och dryga viten. I ett liknande fall har EU-kommissionen tidigare hotat en mindre tysk stad med ett löpande vite på mer än 1 miljon kronor om dagen om rättelse inte skedde.
…………………………………………………………………………………………

Pär Cronhult
Chefjurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden – Konkurrenskommissionen
Telefon: 08-54503818
pc@dnv.se

Läs den formella underrättelsen – Överträdelse nummer 2014/4183 här.