EU-kommissionen kritiserar den svenska rättsordningen vid vissa upphandlingar

EU-kommissionen riktar nu kritik mot Sverige för att bland annat inte följa kraven på rättsligt skydd vid vissa upphandlingar som EU-rätten kräver. Kritiken följer på den anmälan som lämnades in med biträde av stiftelsen Den Nya Välfärden.
Regeringen har nu två månader på sig att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas. Annars kan ärendet gå vidare till EU-domstolen, där Sverige riskerar att fällas för fördragsbrott.

EU-kommissionen kräver att Sverige ser till att det finns verkningsfulla möjligheter att överklaga olagliga kontraktstilldelningar av tjänstekoncessioner.
En tjänstekoncession kan vara att t.ex. på uppdrag av en kommun ha hand om den kommunala renhållningen eller att driva en restaurang eller ett café i offentliga lokaler.
Upphandlingar av tjänstekoncessioner är idag undantagna från svenska lagen om offentlig upphandling. Däremot ställer EU krav på bland annat likabehandling, insyn och proportionalitet – krav som svenska domstolar inte har ansett sig kunna pröva.

Pär Cronhult är chefjurist vid stiftelsen Den Nya Välfärden och var ombud för anmälaren, en bolagskoncern med verksamhet i flera EU-medlemsstater.
Han påpekar att upphandlande myndigheter väljer att gå över från offentlig upphandling till tjänste­kon­cessions­tilldelningar för att på detta sätt försöka komma undan en rättslig prövning av till­delningsbeslutet.

– Svenska domstolar verkar sakna kännedom om EU:s regler och de krav som därmed följer på att agera lojalt i enlighet med det unionsrättsliga regelverket. Högsta förvaltningsdomstolen har exempelvis ansett att det räcker med att den som har drabbats av en felaktig koncessions­till­delning har möjlighet att begära skadestånd. Detta är en uppfattning som EU-kommissionen inte verkar dela. Istället menar kommissionen att det även måste vara möjligt att överklaga ett tilldelningsbeslut i syfte att få rättelse i sak. Vår anmälan har nu lett till att EU-kommissionen riktar krav mot regeringen om att Sverige ska inrätta sig enligt unionsrättens regler, och det snarast, säger Pär Cronhult.
En ny lag som gäller tjänstekoncession planeras att införas i Sverige senast i april 2016. Detta räcker dock inte enligt EU-kommissionen som kräver att regeringen agerar snabbare än så.

Som exempel på överträdelser framhåller Pär Cronhult kontrakt på att driva restauranger i sjukhus och högskolelokaler, men även renhållningskontrakt som i strid mot unionsrättens grundläggande bestämmelser har tilldelats stora kommunala energibolag, utan föregående upphandling.
Det rör sig om kontrakt på hundratals miljoner kronor varje år, som löper tills vidare utan begränsning i tiden. Dessa och liknande kontrakt måste det kunna bli möjligt att även i Sverige få prövade och eventuellt upphävda i domstol, säger han.

– EU-kommissionen kräver nu  att regeringen agerar snabbt och effektivt för att råda bot på sin bristande lagstiftning. Om regeringen inte gör detta riskerar Sverige att dras inför EU-domstolen, och kan få betala dryga böter.
Förhoppningsvis kommer Sverige att införa en retroaktiv prövnings­möjlighet avseende olagliga tjänstekoncessionstilldelningar så att drabbade företag kan få rättelse i sak, säger Pär Cronhult.

Den nu aktuella begäran från EU-kommissionen har formen av ett s.k. motiverat yttrande, vilket är det andra steget i ett formellt överträdelseförfarande mot en medlemsstat innan ärendet förs vidare av kommissionen till EU-domstolen.

Länk till EU-kommissionens pressmeddelande: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-293_sv.htm

…………………………………………………………………………………………

För mer information

Pär Cronhult
Chefjurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden – Konkurrenskommissionen
Telefon: 08-54503818
pc@dnv.se
www.dnv.se