Borgholms kommun sätter käppar i hjulet för taxiföretagare

Trots att företaget Taxi-Mercan lämnat det för Borgholms kommun mest fördelaktiga anbudet på färdtjänstresor fick de inga körningar. Det berodde på att en konkurrent till Taxi-Mercan skötte beställningscentralen på kommunens uppdrag. Borgholms kommun har i det här fallet inte förhållit sig på det opartiska sätt man har rätt att kräva av en myndighet, säger Företagarombudsmannen.

I september 1996 beslutade socialnämnden i Borgholms kommun att skriva avtal om färdtjänstresor med tio taxiföretag, däribland två taxiföretag i Borgholm. Socialnämnden beslutade vidare att sluta avtal med Borgholms Taxi om tjänsten att driva beställningscentral. Det betyder att den färdtjänst berättigade taxikunden skulle ringa till Borgholms Taxi och beställa en bil, varefter Borgholms Taxi skulle avropa tjänsten från någon av de tio åkare som skrivit avtal med kommunen.

Avropen skulle ske efter en viss ordning. Borgholms Taxi först skulle låta uppdraget gå till det bolag som lämnat lägst offert avseende resorna till kommunen, därefter till det näst billigaste och så vidare.

Trots att Taxi-Mercan hade lämnat det för kommunen mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet har företaget fortfarande två år efter avtalets undertecknande inte fått en enda körning.

Gunnar Olsson, ägare till Taxi-Mercan, skrev då ett brev till Borgholms Taxi för att efterhöra hur detta kunde komma sig. Redan efter två dagar formulerade Borgholms Taxi detta svar: ”Enl. transportöravtalet med Borgholms kommun skall taxametern tömmas via Kalmar läns Taxiservice AB (KalCab). Vi kan ej finna att Ni uppfyller detta villkor.”

Gunnar Olsson hade skrivit avtal om tömning med ett annat bolag som tillämpade mer marknadsmässiga priser. Därefter informerade han såväl Borgholms kommun som Borgholms Taxi om saken och meddelade att han stod till förfogande för körningar och att han skulle se till att kommunen fick den statistik den behövde.

Men kommunen stod fast vid sitt krav, som utestängde Taxi-Mercan och gynnade dess konkurrent Borgholms Taxi (och övriga avtalsåkare). Taxi-Mercan fick aldrig några körningar, varken före eller efter Gunnar Olssons brev.

Kommunen förefaller dock så småningom ha anat att avtalskonstruktionen var olämplig. I maj 2000 skickar kommunen ut nytt anbudsunderlag avseende färdtjänst. Det står inget om var tömning ska ske. Gunnar Olsson tror att kommunen nu vill rätta till sina tidigare misstag. Men det visar sig att anbudsgivarna uppmanas att ta kontakt HB Borgholms Taxi angående bestämmelser för tömning av taxameter med mera.

Gunnar Olsson är negativ till att tömma sin taxameter hos Borgholms Taxi eftersom det i taxametern ligger information om alla hans körningar, den viktigaste informationen företaget har. Kommunens krav innebär att han skulle vara tvungen att lämna sina affärshemligheter till sin främste konkurrent.

Gunnar Olsson överklagar kommunen nytillkomna krav till länsrätten, som stoppar upphandlingen. Men när länsrätten ska avgöra frågan underlåter han att lägga fram sina synpunkter. Kommunen får stå oemotsagd och domstolen avvisar Gunnar Olssons ansökan.

Gunnar Olsson överklagade till kammarrätten i Jönköping, som genast stoppade upphandlingen. Efter detta ändrade sig kommunen och faxar till kammarrätten att Gunnar Olsson kan tömma sina taxametrar hos vilket företag han vill. I oktober går kammarrätten på Gunnar Olssons linje och beslutar att upphandlingen varit felaktig och måste göras om.

Den 1 februari 2001 börjar ny upphandling om färdtjänstresor för perioden 1 maj – 31 december, 2002. Anbudstiden går ut den 7 februari och öppningen av anbudshandlingarna ska ske den 8 februari. Gunnar Olsson faxar in sitt anbud klockan 23.57 den 7 februari. Dagen efter går han dit med skriftliga, undertecknade handlingar.

En vecka senare får han ett rekommenderat brev från kommunen. Kommunen har beslutat att avvisa anbudet från Taxi-Mercan eftersom det klargjorts i anbudsunderlaget att anbudet ska lämnas i slutet kuvert och Gunnar Olsson i stället skickat det på fax. Gunnar Olsson överklagar till länsrätten, som emellertid går på kommunens linje med argumentet att kommunen inte har sådan utrustning att den kan garantera att öppna anbud inte kan läsas av obehöriga och därmed komma att påverka andra anbudslämnare.

Fallet har anmälts till Företagarombudsmannen, en privat grupp som verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige.

– Borgholms kommun har i det här fallet inte förhållit sig på det opartiska sätt man har rätt att kräva av en myndighet, säger Företagarombudsmannen. Bland annat borde kommunen inte ha krävt tömning av taxametrar hos Borgholms taxi. Att kräva att en åkare tömmer hos en konkurrent visar okunskap om företagares villkor. När socialförvaltningen uppmärksammades på att den genom sina regler gynnade Borgholms taxi på Taxi-Mercans bekostnad borde den omedelbart ha vidtagit rättelse. Men det gjorde den inte. I stället framhärdade socialförvaltningen i sin partiskhet, menar Företagarombudsmannen.

– Kommunens ovilja mot Taxi-Mercan tycks ha styrt socialförvaltningens agerande. Myndigheter åsidosätter sina skyldigheter när de utan sakliga skäl gör skillnad mellan företagare. Det är skadligt för företagarklimatet.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Camille Forslund, Monica Werenfels-Röttorp, Lars I. W Jansson, Clas Nordström och Patrik Engellau.

 

Läs utredningen här: FO 2001-05