Eda, Arvika och Årjängs kommuner riskerar att få betala skadestånd

Kommunerna har vid en upphandling av städtjänster använt sig av ett system för prisjämförelse som innebär att anbuden inte har kunnat jämföras på ett likvärdigt sätt. Trots detta har ett av anbuden antagits. Därigenom har kommunerna snedvridit konkurrensen för städprodukter.

Eda kommun har för den egna förvaltningens räkning och för Arvika och Årjängs kommuners räkning upphandlat förbrukningsmaterial, städkemikalier, hygienartiklar med mera. Vid anbudsutvärderingen poängsattes anbuden enligt ett mycket komplicerat system som inte redovisats i förfrågningsunderlaget.

Konkurrenskommissionen, som är en fristående expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har utrett fallet.

När kommunerna fick in anbuden kunde inte det i förhållande till förutsättningarna för upphandlingen ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas eftersom det inte gick att bedöma anbuden på ett likvärdigt sätt.

Till exempel har utvärderingen av kostnaden för kemikalier i vätskeform skett på sinsemellan olika sätt. I några fall har pris per liter utspätt lösningsmedel använts. I andra fall har pris per liter koncentrerad vätska utvärderats. Jämförelsen blir naturligtvis olämplig.

När det gäller pris på pappersprodukter har bedömningen varit en prisjämförelse om pris per förpackning. Priset på mindre förpackningar har på så sätt jämställts med större förpackningar. Genom att prioritera mindre förpackningar har urvalsmetoden medfört att anbud med större förpackningar missgynnats.

Vid bedömningen av bruttoprisofferter har värderingen inte utgått från de priser som redovisats utan från de förekommande rabattsatsernas storlek. Oberoende av pris har de produkter med höga rabattsatser bedömts på ett mer förmånligt sätt än de med låga rabatter. Ett billigt anbud med låga rabattpåslag har därför missgynnats.

Vid en sammantagen bedömning menar Konkurrenskommissionen anbudsvärderingen har skett på ett sätt som inneburit en avvikelse från förutsättningarna för upphandlingen. Det strider mot såväl lagen om offentlig upphandling som mot de bakomliggande EGdirektiven. Eftersom anbuden inte har kunnat jämföras på ett likvärdigt sätt strider det mot lagens krav på affärsmässighet, likställighet och objektivitet.

Kommissionen menar vidare att förfarandet snedvrider förutsättningarna för konkurrens på marknaden för städkemikalier, hygienartiklar med mera. Samtidigt har förtroendet för Eda, Arvika och Årjängs kommuner som upphandlare undergrävts. Kommunerna riskerar även att efter prövning i domstol få betala skadestånd till eventuellt förfördelade leverantörer med anledning av upphandlingens handläggning.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 049-051