Tag Arkiv: KKO 2013

Norrbottens läns landsting gör lagstridiga inköp av tryckeritjänster

Konkurrenskommissionens utredning visar att Norrbottens läns landsting sedan 2008 köpt tryckeritjänster för cirka 1,3 miljoner kronor per år direkt från ett tryckeri utan upphandling i konkurrens. Detta strider mot lagen om offentlig upphandling. Landstinget riskerar nu att dömas till en upphandlingsskadeavgift på åtminstone 100 000 kronor på grund av de olagliga direktinköpen konstaterar kommissionen.

Konkurrenskommissionen anmäler Västerås till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält Västerås kommun till EU-kommissionen för att köpa avfallstjänster utan ett formellt upphandlingsförfarande. I anmälan konstaterar Konkurrenskommissionen att kommunen direkttilldelat uppdraget att hantera avfall till Vafab Miljö AB i strid med upphandlingslagen och det EU-rättsliga direktivet.

Anmälan om fördragsbrott av Sverige till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen beslutade vid sammanträde den 9 oktober 2013, att tillsammans med andra anmälare anhängiggöra ett klagomålsärende hos EU-kommissionen om vissa fall av bristande kommunal upphandling av renhållningskontrakt. I klagomålsärendet biträds …

EU-kommissionen kritiserar Sverige i motiverat yttrande

EU-kommissionen har i ett motiverat yttrande kritiserat Sverige för att bland annat inte följa kraven på rättsligt skydd vid vissa upphandlingar som EU-rätten kräver. Kritiken följer på den anmälan som …

Karlskronas upphandling av parkeringstjänst olaglig

Kommunen krävde vid upphandling av ett betalningssystem för parkeringsavgifter att dessa skulle kunna betalas med både smarta mobiltelefoner som är uppkopplade på Internet och ”vanliga mobiltelefoner”. Den senare tjänsten har …

Luleå kommuns upphandling av färdtjänst bröt mot upphandlingslagen

Luleå kommun påbörjade i mars i år två upphandlingar av färdtjänstresor med taxi till ett totalt årligt värde på över 30 miljoner kronor. Konkurrenskommissionens utredning visar att kommunen bröt mot upphandlingsregler som gäller annonsering av upphandlingar samt leverantörers tidsfrist att lämna anbud.

Karlshamns kommun i otillåten direktupphandling av båtbrygga

Karlshamns kommun delade upp en upphandling av båtbrygga med i Y-bommar i två upphandlingar. Konkurrenskommissionens utredning visar att det sammanlagda värdet av de två upphandlingarna var så högt att uppdelningen i två upphandlingar inte var laglig enligt 3 kap 5§ lagen om offentlig upphandling.

Det kommunala bostadsbolaget Falköpings Hyresbostäder köper byggnation av hyresbostäder i strid med upphandlingsreglerna

Falköpings Hyresbostäder har avtalat med ett byggföretag om att uppföra ett hyreshus i Falköping för cirka 49 miljoner kronor. Men avtalet föregicks inte av en upphandling där andra företag gavs möjlighet att lämna konkurrerande anbud på byggnationen. Konkurrenskommissionens utredning visar att Falköpings Hyresbostäders agerande strider mot upphandlingslagstiftningen.

Stockholms läns landstings avtal om färdtjänst strider mot upphandlingsreglerna

När Stockholms läns landsting under 2008 upphandlade färdtjänst med rullstolstaxi tecknades femåriga ramavtal med leverantörerna. I början av året beslutade landstinget om en tvåårig förlängning. Färdtjänsten uppgår till betydande belopp och landstingets kostnad för enbart förlängningsperioden beräknas bli cirka 650 miljoner kronor. Konkurrenskommissionens utredning visar att ursprunglig avtalsperiod och beslutad förlängning strider mot upphandlingsreglerna.

Helsingborgs hamn köper IT-tjänster i strid med upphandlingsreglerna

Det kommunala bolaget Helsingborgs hamn AB har under mer än tio år vänt sig direkt till IT-företaget InPort för att köpa IT-tjänster för i genomsnitt cirka 2,6 miljoner kronor per år. Konkurrenskommissionens utredning visar att detta är en otillåten direktupphandling enligt upphandlingslagstiftningen.