Staten bryter mot lagen om offentlig upphandling

Statens Strålskyddsinstitut (SSI) och Statens Kärnkraftsinspektion (SKI) skall under 2008 bli en myndighet. Inför sammanslagningen upphandlade staten design och reklambyråtjänster i strid mot kommunallagen. Detta hävdar Konkurrenskommissionen, en expertgrupp vid Den Nya Välfärden, som nu riktar kritik mot upphandlingen. Urvalet av vilka leverantörer som skall bjudas in till anbudsgivningen har skett på godtyckliga grunder vilket strider mot grundläggande upphandlingsrättsliga principer.

– Anbudssökande leverantörer skall väljas ut enligt i förväg offentligjorda kriterier. Urvalet har emellertid inte skett på detta sätt i den aktuella upphandlingen. Detta strider mot lagen om offentlig upphandling och de bakomliggande upphandlingsdirektiven, menar expertgruppen.

– Hanteringen av urvalet av leverantörer måste överensstämma med de grundläggande principerna om likabehandling, icke-diskriminering och transparens som följer av EG-fördraget. Genom att bryta mot detta har konkurrensen kommit att snedvridas, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen. 

Läs mer om utredningen här KKO 08-001 här.