Utredning avseende underprisförsäljning av Spa-tomt i Vellinge kommun

Fastigheten Vellinge Höllviken 19:54 är belägen i centrala Höllviken. Fastigheten omfattar 1 250 kvadratmeter och är obebyggd. Vellinge kommun (Kommunen) har beslutat att försälja fastigheten med bygglov till ett företag som ska bebygga fastigheten med en byggnad innehållande Spa-anläggning. Fastigheten ska säljas för 500 kronor per kvadratmeter, eller 625 000 kronor. Något anbudsförfarande har inte tillämpats. Inte heller har någon expertvärdering eller notifiering till EU- kommissionen (kommissionen) gjorts. Ärendet överklagades till länsrätten som fann att den klagande inte kunnat visa ”…att fastigheten har försålts till uppenbart underpris…” och därför avslog överklagan. Ärendet fick inte prövningstillstånd i kammarrätten vars beslut nu är överklagat till Regeringsrätten. Mäklare har i ett annat ärende konstaterat att snittpriserna för tomter avsedda för privat boende ligger på 3000 kronor per kvadratmeter i Kommunen.

 

Läs utredningen här: FO 2008-12