Utredning avseende Post- och telestyrelsens tilldelning av GSM-frekvenser

Post- och telestyrelsens (PTS) senaste auktion av frekvensutrymme inbringade 2,1 miljarder kronor till statskassan. Enligt nu aktuellt förslag ska attraktivt frekvensutrymme utan ersättning och helt utan konkurrens överföras från det allmänna till särskilt utvalda privata företag. Förslaget snedvrider därmed konkurrensen på marknaden för tele- och kommunikationstjänster och inverkar således negativt på företagarklimatet.

Enligt Företagarombudsmannens bedömning strider förslaget dessutom mot såväl svensk nationell rätt som EG-rätten. Av detta följer att om PTS beslutar i enlighet med förslaget kan beslutet komma att upphävas av domstol. Därutöver kan Sverige komma att bli föremål för ett överträdelseförfarande inför EG-domstolen med därtill hörande krav på skadestånd.

Det framstår för Företagarombudsmannen som uppenbart att PTS inte kan besluta i enlighet med det aktuella förslaget. Istället bör PTS förutsättningslöst, och med iakttagande av gällande regelverk, utreda möjligheterna till en omplanering av GSM 900-bandet. Syftet bör vara att tillskapa minst ett nytt tillstånd om 2 x 5 MHz, vilket samtliga intressenter inbjuds att inkomma med anbud på. Då får den fria konkurrensen verka, vilket leder till ett bättre företagarklimat och sannolikt även till ett bättre nyttjande av befintligt radiospektrum.

 

Läs utredningen här: FO 2009-003 PTS