Umeå universitet köpte taxitjänster i strid mot upphandlingslagstiftningen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­renskommissionen kritiseras Umeå universitet för att ha upphandlat taxitjänster i strid mot upphandlingslagen på ett sätt som riskerat snedvrida konkurrensen.

Den statliga myndigheten Umeå universitet har vid köp av taxitransporttjänster satt tiden mellan avtalstecknande och avtalsstart till i praktiken endast en dag.

Vid anbudstidens utgång, den 11 maj 2015, hade det inkommit endast ett anbud – från samma leverantör som sedan tidigare levererar taxitjänster till universitetet.

Upphandlingen omfattar ett behov av cirka 20 bemannade taxifordon. Mot denna bakgrund blir den av universitetet erbjudna tiden för en anbudsgivare att hinna förbereda sig för leverans alltför kort och strider därmed mot gällande bestämmelser.

Universitetet har även framfört ett otillåtet krav om att anbudsgivarna ska ha vidtagit åtgärder för att skaffa sig den efterfrågade kapaciteten redan vid tidpunkten för anbuds­givningen.

– Att endast ett anbud hade inkommit vid anbudstidens utgång visar på det orimliga i universitets agerande och hur de uppställda kraven har kommit att snedvrida den lokala konkur­rensen för taxitjänster, säger Lennart Palm, ledamot i Konkur­rens­kom­missionen.

Förfarandet strider mot både LOU och EU:s upphandlingsregler. Domstol har nu beslutat att upphandlingen ska göras om.

Läs utredningen KKO 15-018 här.