PM om regeringens lagrådsremiss med anledning av coronaviruset

Regeringen vill under coronakrisen tillfälligt få utökade befogenheter att förbjuda vissa aktiviteter, stänga ned verksamheter och omfördela exempelvis läkemedel och annan medicinsk utrustning för att utöka smittskyddet. Detta strider mot en huvudregel i grundlagen som säger att riksdagen alltid ska besluta om sådana saker. Regeringen vill istället att riksdagen ska höras i efterhand.

Enligt Stiftelsen Den Nya Välfärden är detta att gå för lång, även under rådande coronakris. Att på sätt som regeringen nu föreslagit kringgå riksdagen är direkt olämpligt och för tankarna till sådana auktoritära stater som annars brukar kritiseras från svenskt håll.

De föreslagna befogenheterna kan närmast beskrivas som ett undantagstillstånd och riskerar att på sikt urholka balansen mellan riksdag och regering. Oavsett pågående viruspandemi är detta inte motiverat. Regeringen kan istället utnyttja den genväg till påskyndat lagstiftning som den använder redan nu för att låta riksdagen i förväg ta ställning till varje föreskrift som riktar sig till enskilda – inte i efterhand. Förslaget med riksdagsprövning i efterhand, blir exempelvis problematiskt om riksdagen kanske senare upphäver av regeringen som redan har hunnit verkställas.

Även om förslaget avser en tillfällig lösning under en begränsad tid finns det inget som säger att det föreslagna undantagstillståndet inte kommer att utökas eller förlängas. Det finns exempel på liknande lagstiftning som både förlängts och till och med permanentats. Stiftelsen Den Nya Välfärdens hoppas därför att riksdagen avslår densamma och värnar om sina konstitutionella befogenheter som lagstiftare.

Även om Stiftelsen normalt är mot olika typer av statliga ingrepp i den fria företagsamheten gör den rådande krisen att sådana ingrepp är absolut nödvändiga. Vi ställer oss därför bakom det förslag som nyligen framlagts av Moderaterna att staten under maj och juni ska satsa 100 miljarder kronor per månad för att stötta näringslivet under coronakrisen. Vi ser det dock som särskilt viktigt att det verkligen säkerställs att dessa pengar fördelas så att de kommer behövande småföretag till del.

Läs hela PM R20-03 som PDF här