Olaglig överlåtelse av myndighetsutövning i Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har överfört myndighetsuppgifter till ett trafikbolag som inte är trafikhuvudman i länet. Det strider mot lagen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens agerande.

Socialnämnden i Ängelholms kommun har köpt tjänster av AB Trafikservice Skåne län gällande kommunens färdtjänstverksamhet. Trots att Trafikservice inte är trafikhuvudman har kommunen överfört myndighetsuppgifter till företaget. Vid den aktuella upphandlingen har kommunen inte heller begärt konkurrerande anbud. Det strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU).

Ängelholms kommun har i det aktuella fallet brutit mot gällande lagstiftning i två avseenden. Det är oacceptabelt, säger kommissionens ordförande, fd generaldirektören i RRV, G Rune Berggren.

Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som sammankallats av föreningen Den Nya Välfärden.

Socialnämnden i Ängelholms kommun beslutade den 6 april i år att köpa tjänster från AB Trafikservice Skåne län för samordning och handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom kommunen. Enligt beslutet fick socialförvaltningen i uppdrag att under en försöksperiod på sex månader köpa tjänster och ”överlåta myndighetsutövning” till Trafikservice. Uppdraget till Trafikservice är att ansvara för tillståndsgivning, upphandling och samordning av färdtjänsten i kommunen. Av dessa tre uppgifter är de två första myndighetsutövning.

Konkurrenskommissionen har dels granskat om överföringen av myndighetsuppgifter överensstämmer med gällande lag, och dels om den del av uppdraget som inte är att betrakta som myndighetsutövning har upphandlats med konkurrerande anbud på det sätt som lagen föreskriver.

Enligt regeringsformen och kommunallagen får kommuner endast överlåta uppgifter som omfattar myndighetsutövning om det finns särskilt stöd för detta i lag. När det gäller uppgifter som rör färdtjänsten får myndighetsutövningen endast överlämnas till en s.k trafikhuvudman. Eftersom Trafikservice inte är trafikhuvudman i Skåne län strider således överlämnandet av myndighetsuppgifter till detta företag mot gällande lagstiftning.

Kommunen är i ett sådant här fall skyldig att göra en upphandling där olika leverantörer har möjlighet att inkomma med konkurrerande anbud. Så har emellertid inte skett i det aktuella fallet. Socialnämndens beslut strider därmed mot bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling. Ängelholms kommun kan inte heller åberopa några särskilda skäl, av det slag som anges i lagen, till stöd för sitt beslut.

Konkurrenskommissionen kritiserar nu kommunens agerande. Genom att överlåta myndighetsutövning till Trafikservice har Ängelholms kommun handlat i strid mot regeringsformens och kommunallagens bestämmelser. Kommunen har därutöver snedvridit konkurrensen genom att inte genomföra upphandling med konkurrerande anbud. Det strider mot upphandlingslagens krav på affärsmässighet och opartiskhet och riskerar dessutom att leda till onödiga kostnader för skattebetalarna.

 

Läs utredningen här: KKO 99-032