Konkurrenskommissionen: Göteborgs universitet försökte skräddarsy upphandling

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen kritiseras Göteborgs universitet för att ha för­sökt direktupphandla konsulttjänster i strid mot lagen. De skäl som universitetet anfört för att vända sig till endast ett lokalt företag utgick från en kravställning som var ägnad att särskilt gynna just detta företag, och det är inte tillåtet.

Göteborgs universitet beslutade i maj 2017 att sluta avtal med företaget BSS BuildingSolutionServices AB (BSS) utan ge möjlig­het för andra företag att lämna anbud. Tjänsten beskrevs som en ”kvalitativ analys över utbildningsvetenskapliga fakultetens loka­ler” till ett uppgivet värde av 1,2 miljoner kronor.

Det valda förfarandet, att inte begära in några konkurrerande anbud, har av universitetet motiverats med att det ändå inte finns någon befintlig konkurrens, eftersom tjänsten av tekniska skäl endast kan utföras av BSS.

För att få göra undantag från kravet på annonserad upp­hand­ling krävs dock att det föreligger sådana tekniska förhål­landen som gör att det valda företaget är den enda leverantören inom hela EU som skulle kunna utföra tjänsten.

– Universitetet har i betydande grad utformat behovsbeskriv­ningen utifrån BSS särskilda förutsättningar. Det är mot denna bakgrund inte konstigt att det saknas annan konkurrens. Ett sådant förfarande är dock inte tillåtet enligt lagen, som uttryckligen för­bjuder konstruerade avgräns­ningar av upphandlings­förutsätt­ningarna, säger Inger Ridderstrand-Linderoth ledamot i Konkurrens­kommissionen.

Göteborgs universitet har numera avbrutit upphandlingen, men medger inte att de handlat felaktigt. Detta visar att det fortfarande finns anledning att rikta kritik mot universitetet för hur upp­handlingen ursprungligen var tänkt att genomföras.

 

Läs utredningen i sin helhet här.