Konkurrenskommissionen: Falu kommun bröt medvetet mot upphandlingsbestämmelserna

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Falu kommun för att ha godkänt ett avtal trots att en utredning visat att det stred mot upphandlingslagen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Falu kommun beslutade i december 2017 att godkänna ett direktupphandlat avtal avseende parkeringstjänster. Parkeringsföretaget, där kommunen är delägare, hade sedan 2011 utfört tjänsterna utan upphandling. När upp­draget nu skulle förlängas i ett nytt avtal uppstod frågetecken kring huruvida detta stred mot gällande upphandlings­bestäm­melser.

– Parkeringsövervakning är ett urtypiskt exempel på en så kallad tjänstekoncession, säger Per Eklund ledamot av Konkurrens­kommis­sionen. Det har sedan lång tid varit känt att sådana avtal måste konkurrensutsättas och sedan 2017 finns det en särskild lag som reglerar hur upphandlingen ska gå till.

Istället för att utlysa en upphandling gav dock nämndens majoritet kommunens jurister i uppdrag att utreda lagligheten av avtalet, en utredning som senare visade att kommunen brutit mot lagen genom att inte upphandla parkeringsövervakningen i konkurrens.

– Det är förvånande, för att inte säga anmärknings­värt, att kommunen inte haft den aktuella upphandlings­skyldig­heten klart för sig. Den utredning som sedermera kommit till stånd skulle rimligen ha gjorts redan innan kommunen tecknade det aktuella avtalet. Kommunens agerande har hindrat andra aktörer från att kunna konkurrera om kontraktet, varför det finns anledning att rikta kritik mot Falu kommun, avslutar Per Eklund.

Utredningen kan läsas här.