Karlskronas upphandling av parkeringstjänst olaglig

Kommunen krävde vid upphandling av ett betalningssystem för parkeringsavgifter att dessa skulle kunna betalas med både smarta mobiltelefoner som är uppkopplade på Internet och ”vanliga mobiltelefoner”. Den senare tjänsten har ett år efter leveransdatum ännu inte levererats. Enligt Konkurrenskommissionens utredning har därmed ett annat avtal än det som upphandlingen avsåg ingåtts. Agerandet kan likställas med en otillåten direktupphandling i strid med upphandlingslagen.

Det var i april förra året som Karlskrona kommun utlyste en upphandling för parkeringsbetalning med mobiltelefon. Tjänsterna skulle den vinnande anbudsgivaren leverera senast i oktober 2012. Ett år efter detta datum är det enligt kommunen fortfarande inte möjligt att betala via ”vanliga mobiler”. Kommunen har tydligen accepterat att leverantören inte har uppfyllt detta krav.

Om leveransvillkor ändras, exempelvis genom att beställaren frångår ursprungliga krav från upphandlingen, kan det i upphandlingslagens mening bli fråga om att parterna anses ha ingått ett nytt avtal. Detta kan ses som en otillåten direktupphandling. Kommunens aktuella avtal om parkeringsbetalning kan bli ogiltigförklarat och kommunen riskerar att få betala en upphandlingsskadeavgift på cirka 200 000 kronor.

– Då kommunen accepterat att den valda leverantören inte behövde uppfylla väsentliga krav vid upphandlingen kom konkur­rensen mellan leverantörerna att snedvridas till nackdel för parkeringsbetalarna, framhåller Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen.

…………………………………………………………………………………………
Läs utredning: KKO 13-025