Stockholms stad köper konsulttjänster olagligt till Slussenprojektet

Stockholms stad bryter mot upphandlingslagen genom att köpa tjänster direkt från förutbestämda konsultföretag utan att köpen föregåtts av en upphandling i konkurrens mellan olika företag. Detta visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

I december 2014 slöt Stockholms stad avtal med fyra olika konsulter för köp av tekniska tjänster kopplade till Slussenprojektet för totalt 924 000 kronor exklusive moms. Avtalen ingicks utan föregående annonsering.

Stockholms stad har tidigare haft ett upphandlat ramavtal för konsulttjänster. De nya konsultavtalen omfattas dock inte av detta ramavtal.

Värdet av de fyra konsultavtalen överstiger sammantaget den tillåtna maxgränsen för direktupphandling och Stockholms stads agerande strider mot lagen om offentlig upphandling. Staden riskerar nu att få betala en upphandlingsskadeavgift på cirka 65 000 kronor.

Per-Arne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen, är kritisk mot stadens agerande.

– Stockholms stad är skyldig att följa upphandlingslagen men har kringgått lagen och ”handplockat” konsulter utan annonserad upphandling. Istället skulle en upphandling ha utlysts där även andra leverantörer fått möjlighet att lämna konkurrerande anbud. Därmed har konkurrensen snedvridits på den berörda konsultmarknaden. Följden kan bli höga konsultkostnader och sämre kvalitet på berörda tjänster till nackdel för skattebetalarna.

Läs hela utredningen 15-006 här.

För mer information, kontakta Pär Cronhult, chefjurist
Telefon: 08-545 038 18, 0733-26 44 00
pc@dnv.se
www.dnv.se