Stockholms läns landstings avtal om färdtjänst strider mot upphandlingsreglerna

När Stockholms läns landsting under 2008 upphandlade färdtjänst med rullstolstaxi tecknades femåriga ramavtal med leverantörerna. I början av året beslutade landstinget om en tvåårig förlängning. Färdtjänsten uppgår till betydande belopp och landstingets kostnad för enbart förlängningsperioden beräknas bli cirka 650 miljoner kronor.
Konkurrenskommissionens utredning visar att ursprunglig avtalsperiod och beslutad förlängning strider mot upphandlingsreglerna.

Landstingets första fel var att teckna femåriga avtal när huvudregeln är förbud mot att ingå ramavtal som är längre än fyra år. Landstinget kan därför inte förlänga lagstridiga avtal. Avtalen förlängdes även i strid med avtalens förlängningsklausul.

– Med hänsyn till sakförhållandena i detta fall kan landstingets förlängning av avtalen likställas med otillåtna direktupphandlingar. Dessa borde kunna prövas i domstol utifrån upphandlingslagen och med troligt resultat att avtalen ogiltigförklaras. Lagöverträdelserna kan också medföra att landstinget får betala en upphandlingsskadeavgift på uppemot 10 miljoner kronor framhåller Per-Arne Sundbom, ledamot av Konkurrenskommissionen.

– Dessutom bör sägas att färdtjänsten med rullstolstaxi kan bli onödigt dyr på grund av att landstinget under en så lång tidsperiod satt konkurrensen ur spel vid köp av berörda tjänster, avslutar
Per-Arne Sundbom.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 13-006 SLL Färdtjänst upphandling