Stockholms läns landsting rättar sig efter kritik mot privatfinansierad vård

Konkurrenskommissionen har i en utredning pekat på att Huddinge sjukhus AB konkurrerar på olagliga grunder med privata fertilitetskliniker. Därmed snedvrids konkurrensen. Nu rättar sig landstinget och upphör med den olagliga privatsjukvården.

Stockholm läns landsting bedriver sjukvård för allmänheten genom bland annat Huddinge Universitetssjukhus. Sedan den 1 april 2000 bedrivs verksamheten i bolagsform och ägs av Huddinge Universitetssjukhus AB. Bolaget ägs i sin tur av Stockholm läns landsting.

Inom ramarna för sjukhusets kvinnoklinik drivs sedan 1985 den så kallade Fertilitetsenheten.
Vid sidan av att med finansiering av landstinget utreda och behandla patienter för ofrivillig barnlöshet erbjuder sjukhuset även självfinansierade behandlingar till övriga par. Huddinge Universitetssjukhus priser understiger genomsnittet för privat finansierade kliniker med upp till 13 procent.

Fertilitetsbehandling är enligt gällande bestämmelser lågprioriterad vård som landstinget inte behöver tillhandahålla. Därför finns en fungerande privat marknad. I Sverige finns totalt 15 liknande kliniker varav sju är knutna till större sjukhus. Resterande är privata.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet och konstaterar att Huddinge Universitetssjukhus verksamhet med kommersiell fertilitetsbehandling är olaglig. Dessutom strider verksamheten mot landstingsstyrelsens egna beslut om att landstingets vårdenheter inte får upplåtas för uppdragssjukvård.

Det finns ingen laglig möjlighet att debitera patienterna vårdavgifter i den utsträckning som sjukhusets erbjudanden innebär, påpekar Konkurrenskommissionen i sin utredning. Konkurrenskommissionen menar därför att Stockholms läns landstings tjänster för fertilitetsbehandling till privatbetalande patienter strider mot gällande lagar och snedvrider konkurrensen.

Efter Konkurrenskommissionens kritik meddelar sjukhusets ledning att den privatfinansierade fertilitetsvården omedelbart ska upphöra.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-037