Otydlig myndighetsutövning och svåra regler stoppar företagare

Makarna Ländin drev i över två år företaget Tottes Rökta Fisk. För att Ländins skulle kunna medverka på en marknad under Stockholms stads 750-årsfirande krävdes ett så kallat EU-nummer. Ett sådant söktes hos det lokala Miljökontoret i Örebro. Vid en inspektion av Miljökontoret med anledning av ansökan förbjöds Ländins att driva sin verksamhet vidare. Fram till dess hade företaget haft ett tillstånd som medgav undantag från livsmedelslagens krav på godkända livsmedelslokaler. Nu tilläts inte verksamheten utgöra något undantag och därmed krävdes kostbara ombyggnader.

Företagarombudsmannen och länsstyrelsens länsveterinär anser att Ländins skulle ha getts möjlighet att driva sin verksamhet vidare. För det första var hygienen lika god som när verksamheten tilläts göra undantag från livsmedelslagen. För det andra började Ländins bygga om de aktuella lokalerna enligt livsmedelslagens krav.

Företagarombudsmannen, en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige, har granskat ärendet.

– Otydlig myndighetsutövning och svåra regler har gjort det omöjligt för Torsten Ländin att förutsäga vad som krävs av honom för att få driva sin verksamhet, säger Företagarombudsmannen. Torsten Ländin har efter beviljandet av två § 16-tillstånd samt ett antal andra godkännanden bibringats uppfattningen att hans verksamhet uppfyllt alla myndighetskrav. Efter att Torsten Ländin drivit sin verksamhet i över två år ställs plötsligt samma krav på honom som på en hel fiskindustri.

– Beslutet att förbjuda Ländins verksamhet framstår med hänsyn till omständigheterna som obefogat. Eftersom Ländin avser att anpassa sina lokaler efter livsmedelslagstiftningen och detta innebär en stor investering, borde han ha givits möjlighet att driva sin verksamhet vidare under ombyggnadsfasen, anser Företagarombudsmannen.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Patrik Engellau, Camille Forslund, Monica Werenfels-Röttorp, Lars I. W Jansson, Clas Nordström, Edward Waller och Nils-Eric Sandberg.

 

Läs utredningen här: FO 2002-022