Orimliga miljösanktionsavgifter drabbar nyföretagare

Oskäliga miljösanktionsavgifter drabbar företagare

Den 21 februari 2001 beslutade Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala att påföra Huset Bror August HB en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor för att en handling inte kommit in i tid. Avgiften motsvarar femton procent av årsomsättningen. Företagarombudsmannen menar att det inte ligger i miljöns intresse att företagare, vars verksamhet av kommunen konstaterats inte vara miljöfarlig, utsätts för straff som varken står i proportion till förseelsen eller till bolagets ekonomiska förhållanden, menar Företagarombudsmannen.

Gerd och Sofia Hedenskog, som driver en rum & frukostverksamheten Huset Bror August HB i Uppsala kommun, kom in för sent med anmälan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Trots att inget miljöfarligt inträffat och nämndens politiker enhälligt ansåg att det var orimligt att bötfälla Hedenskogs påfördes företaget en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. Denna motsvarar ungefär 15 procent av bolagets årsomsättning.

Fallet har anmälts till Företagarombudsmannen, en privat grupp engagerade företagare som verkar för ett bättre företagarklimat.

Miljöbalkens regler måste utformas för att skydda miljön, inte för att krångla till livet för företagare. Det kan inte ligga i miljöns intresse att företagare, vars verksamhet av kommunen konstaterats inte vara miljöfarlig, utsätts för straff som varken står i proportion till förseelsen eller till bolagets ekonomiska förhållanden, säger Företagarombudsmannen.

Man kan undra varför politikerna valde att inte utnyttja sin rätt att låta bli att utdöma miljösanktionsavgiften med hänvisning till att den är uppenbart oskälig, fortsätter Företagarombudsmannen. Efter vad Företagarombudsmannen erfar är sådant vanligt i kommunerna även om praxis varierar. På grund av oklarheter i lagen – ”Något avgörande från Miljööverdomstolen såvitt gäller frågan om vad som kan anses vara uppenbart oskäligt föreligger inte för närvarande”, skriver Naturvårdsverket i sina allmänna råd kring miljösanktionsavgifter – vågar Miljö- och hälsoskyddsnämnderna inte lita till sitt omdöme, utan anser sig tvingade att ta ut avgifterna enligt statens prislista.

Kommunens Miljö och hälsoskyddsnämnd argumenterar enhälligt att avgiften är uppenbart oskälig i Hedenskogs fall, men anser sig ändå tvungen att utdöma avgiften som om den inte vore uppenbart oskälig, påpekar Företagarombudsmannen. Staten, i detta fall representerad av Naturvårdsverket, bör omformulera reglerna så att orimliga avgifter inte ska behöva utdömas.

Företagarombudsmannen förordar dessutom att alla myndighetskrav på nystartade verksamheter ska presenteras i samlad form till den som vill starta företag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun har beretts tillfälle att framföra sina synpunkter i ärendet, men valt att inte yttra sig.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Clas Nordström, Patrik Engellau, Camille Forslund, Monica Werenfels- Röttorp och Edward Waller.

Företagarombudsmannens fullständiga utlåtande bifogas.

 

Läs utredningen här: FO 2001-07