Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt trotsar Länsrätten i Skåne län

Sjukvårdsdistrikt trotsar domstol

Utan offentlig upphandling slöt Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt ett avtal om sjukvårdstjänster. Länsrätten i Skåne förordnade att upphandlingen skulle göras om men sjukvårdsdistriktet vägrade. Nu krävs rättsliga möjligheter för att straffa trotsiga myndigheter, menar Företagarombudsmannen.

Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt är ett av fem sjukvårdsdistrikt inom Region Skåne och ansvarar för fördelningen av samtliga resurser inom hälso- och sjukvården i 10 Skånekommuner.
I november år 2000 tecknade Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt ett avtal med Svenska Cityklinikerna AB om mottagningsverksamhet i Lund under perioden 2001-01-01 till 2005-12-31 men beslutet föregicks inte av någon offentlig upphandling i konkurrens på marknaden, så som lagen kräver.
Företaget Barnläkargruppen, som tidigare hade ett avtal med sjukvårdsdistriktet, fick aldrig chansen att komma in med ett anbud och har idag tvingats lägga ner sin verksamhet.

Företagarombudsmannen är en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige.

– Länsrätten i Skåne län förordnade att upphandlingsavtalet mellan Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt och Svenska Cityklinikerna AB inte skulle få slutas, och att upphandlingen skulle göras om, konstaterar Företagarombudsmannen. Genom att ändå ingå upphandlingsavtal med Svenska Cityklinikerna AB har Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt trotsat länsrätten. Att företagare inte kan lita på att myndigheterna följer en domstols förordnande är mycket skadligt för företagarklimatet. Konkurrenskommissionen, en privat expertgrupp inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden, har vid två tillfällen uppmärksammat fall av domstolstrots vid domstols förordnanden enligt upphandlingslagen, KKO 99-039 och KKO 00-071. Tyvärr är sådant domstolstrots från myndigheternas sida inte ovanligt, säger Företagarombudsmannen vidare.

– I svensk rätt synes det idag saknas medel att exempelvis med vite sanktionera en offentlig upphandlare som trotsar domstolsavgöranden. Frågan om huruvida domstolstrots av det här slaget kan leda till åtal för tjänstefel mot ansvariga beslutsfattare utreds för närvarande av Justitieombudsmannen (Dnr. 3497-2000). Om rättsmedel mot trotsiga myndigheter saknas bör det snarast införas, menar Företagarombudsmannen.

– Lagen om offentlig upphandling bygger i stora delar på EG-direktiv, som Sverige ska följa. Bland annat ska Sverige se till att domstolarnas beslut i frågor om offentlig upphandling åtföljs (se fakta 2). Om Sverige inte ser till att upphandlarna följer domstolarnas förordnanden, kan Sverige fällas av EG-domstolen för fördragsbrott, säger Företagarombudsmannen.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Clas Nordström, Patrik Engellau, Monica Werenfels- Röttorp, Camille Forslund, Lars I W Jansson, Nils Eric Sandberg och Edward Waller.

Företagarombudsmannens utlåtande i sin helhet bifogas.

 

Läs utredningen här: FO 2001-020