Länsstyrelsen i Uppsala län felade vid upphandling

När Länsstyrelsen i Uppsala län skulle upphandla tjänster för skogsbrandsbevakning med flyg fanns ett anbud med från ett företag som inte hade erforderligt flygtillstånd och dessutom inte var registrerat för moms. Det är skäl för att avvisa anbudet. Men istället har länsstyrelsen antagit det.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat Länsstyrelsen i Uppsalas läns upphandling av tjänster för skogsbrandsbevakning.

Två anbud var med i upphandlingen, dels ett privat företag och dels Frivilliga Flygkåren. Av de två anbud som inkommit var det endast det anbudet från det privata företaget som uppfyllde kraven på till exempel lågflygstillstånd samt beredskap att kunna tillhandahålla pilot och spanare inom vissa tidsramar till ett fast pris.

Av de två företagen var endast det ena, privata företaget, registrerat för moms. Frivilliga Flygkåren är inte registrerad för mervärdesskatt. Därmed skulle Frivilliga Flygkårens anbud ha avvisats. Länsstyrelsen justerade inte ens anbuden så att de kunde jämföras på likformigt sätt. Tvärtom antogs det anbudet vilket innebär överträdelse av lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

Vid en sammantagen bedömning menar Konkurrenskommissionen att upphandlingen inte har handlagts på ett konkurrensneutralt sätt. Skälen för antagandet av anbud överensstämmer inte med förfrågningsunderlaget. Anbuden har också jämställts trots olikheter i förutsättningarna i såväl moms frågan som när det gäller kraven på lågflygstillstånd och beredskap till fast pris.

Konkurrenskommissionen menar att bestämmelserna för offentlig upphandling har överträtts samt att konkurrensen på marknaden för flygtransporttjänster snedvridits. Dessutom har förtroendet för Länsstyrelsen i Uppsala län som upphandlare riskerat att ha undergrävts.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 053