Landstinget i Uppsala erbjuder fertilitetsbehandling på olagliga grunder

Uppsala akademiska sjukhus (UAS) konkurrerar på olagliga grunder med privata fertilitetskliniker. Därmed snedvrids konkurrensen på marknaden för sådana behandlingar. Dessutom strider marknadsföringen och tillhandahållandet av tjänsterna mot landstingets interna direktiv, säger Konkurrenskommissionen.

Reproduktionscentrum bildades år 1995 och är en avdelning som ansvarar för infertilitetsbehandling. Av sjukhusets hemsida framgår att patienterna från Uppsala län endast betalar patientavgift för sitt första besök på Reproduktionscentrum. Vid upprepade besök och för övriga patienter som bor utanför länet gäller särskilda avgifter.

Fertilitetsbehandling är enligt gällande bestämmelser lågprioriterad vård som landstinget inte behöver tillhandahålla. Därför finns en fungerande privat marknad. I Sverige finns totalt 15 liknande kliniker varav sju är knutna till större sjukhus. Resterande är privata.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet och konstaterar att Akademiska sjukhusets verksamhet med kommersiell fertilitetsbehandling är olaglig. Dessutom strider verksamheten mot landstingsstyrelsens egna beslut om att landstingets vårdenheter inte får upplåtas för uppdragssjukvård.

Konkurrenskommissionen menar därför att Uppsala läns landstings tjänster för fertilitetsbehandling till privatbetalande patienter strider mot såväl landstingets interna regler som mot gällande lagar och dessutom snedvrider konkurrensen.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 086