Kramfors kommun ändrade kraven under pågående upphandling

Kramfors kommun har under pågående upphandling av persontransporttjänster antagit ett anbud som avvikit från förutsättningarna för upphandlingen. Kommunen har också i vissa mindre delar av upphandlingen uppdragit utförandet till ett företag som inte lämnat anbud i dessa delar av verksamheten.

Konkurrenskommissionen, som är en fristående expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har utrett fallet. Kommissionen menar att Kramfors kommun har brustit på tre punkter i upphandlingen.

1. En anbudsgivare har antagits som leverantör av skol och förskoleklassresor trots att företagets anbud (pris i klumpsumma) inte angivits på ett sådant sätt som krävs enligt upphandlingsunderlaget (pris per tur eller pris per kilometer).

2. Två anbudsgivare har antagits som leverantörer av färdtjänstresor med taxi trots att företagen i strid mot förfrågningsunderlaget och dess förbud mot alternativa anbud tillfört ett ytterligare priskriterium i sitt anbud, nämligen ”tidstaxa”. Av anbudet framgår att tidstaxekriteriet tillförts efter förhandling mellan kommunen och de vinnande anbudsgivarna, men inte genom motsvarande information till övriga anbudsgivare.

3. En anbudsgivare har antagits som leverantör av vissa turer för dagcenterresor samt särskoleresor trots att företagets anbud vid anbudstidens utgång inte omfattade dessa turer. Vid anbudstidens slut fanns endast en leverantör som kunde genomföra dessa turer som således borde ha antagits. Alternativet är att upphandlingen i dessa delar hade gjorts om.

Kramfors kommuns antagande av leverantör förefaller ha motiverats av ett önskemål om ”totallösningar”, trots att det inte hade efterfrågats i förfrågningsunderlaget. Detta begränsade antalet utförare. Resultatet innebar att två större aktörer blev aktuella.

Konkurrenskommissionen menar att Kramfors kommuns upphandlingsprocess strider mot upphandlingslagen och EGdirektiven princip om affärsmässighet. Vidare menar kommissionen att handläggningen av den aktuella upphandlingen gått till på ett sådant sätt som snedvridit förutsättningarna för konkurrens på den lokala marknaden för taxi och transporttjänster samtidigt som förtroendet för kommunen som upphandlare riskerar att ha undergrävts.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 065 – 00- 066