Konkurrenskommissionens remiss till förslaget till ny kommunallag

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens förslag till ny kommunallag.

Några synpunkter från Konkurrenskommissionen angående förslagen i SOU 2015:24:

– Förslaget om att det i lagtexten tydligt klarläggs att kommunerna ska uppträda konkurrensneutralt förordas, men den föreslagna hänvisningen till EU:s statsstödsregler bör dock förtydligas och det bör även skrivas in en hänvisning till bestämmelserna om upphandling.

– Förslaget om att begreppet kommunmedlem även ska omfatta lokalt verksamma företag välkomnas. I fråga om kommunala stödbeslut bör dock möjligheten till laglighetsprövning också omfatta andra företag som berörs av beslutet.

– Regelverket kring laglighetsprövning bör även utformas så att kommunens verkställighet av icke lagakraftvunna beslut försvåras. Kommunernas skyldighet att efter beslut av domstol rätta redan genomförd verkställighet samt att åtgärda konstaterade befogenhetsöverträdelser i de kommunala bolagens verksamhet bör även förstärkas. Kommissionen förordar också ett införande av effektiva och individualpreventiva sanktioner mot bland annat kommunal lag- och domstolstrots.

– Kommissionen uppmärksammar särskilt de problem som för närvarande ligger i att möjligheten till laglighetsprövning inte omfattar åtgärder som beslutas av en enskild tjänsteman utanför formell delegation, samt förordar att detta rättas till i lagtexten.

– När det gäller sådana åtgärder som underlättar medborgarnas insyn i de kommunala verksamheterna, som förslaget om att varje kommun ska ha en digital anslagstavla för publicering av bland annat anslagsbevis och kommunala författningar förordas dessa.

Läs hela remissyttrandet SOU 2015:24 här.