Koncessioner ska i princip kunna förvaltningsprövas

Enligt två nyligen meddelade avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen, som ska läsas mot varandra, kan myndigheternas tilldelning av koncessioner i princip prövas enligt förvaltningslagen, och därigenom bli föremål för beslut om ändring i förvaltningsdomstol.

Avgörande för möjligheten till sådan prövning är dock om koncessionen har ”privaträttslig” eller ”offentligrättslig” karaktär. I fråga om koncessioner som har ”privaträttslig” karaktär, exempelvis en statlig högskolas upplåtelse av lokaler till en privat näringsidkare för att denne ska kunna bedriva restaurangverksamhet gentemot allmänheten (studenter och anställda vid högskolan), har Högsta förvaltningsdomstolen inte ansett det möjligt att pröva upplåtelsens laglighet enligt grundläggande EU-rättsliga principer, utan hänvisar förfördelade företag till att söka kompensation genom att begära skadestånd i tingsrätt.

Huruvida denna tolkning innebär att Sverige kan anses ha fullgjort sina unionsrättsliga åtagande får vidare prövas inom EU.

Har upplåtelsen däremot en ”offentligrättslig” karaktär ska en förvaltningsrättslig prövning enligt Högsta förvaltningsdomstolen dock vara möjlig. Som exempel på vad som kännetecknar en ”offentligrättslig” koncessionstilldelning anger domstolen bl.a. att det kan vara fråga om överlämnade av en straffsanktionerad ensamrätt.

I enlighet med domstolens resonemang bör bland annat kommuners tilldelning av renhållningskoncessioner inom ramarna för det kommunala renhållningsmonopolet kunna förvaltningsprövas, eftersom även dylika ensamrätter är straffsanktionerade (se 15 kap. 21 § miljöbalken jämförd med 29 kap. 9 § första stycket 12 samma lag) och även i övrigt har en offentligrättslig karaktär.

Se Högsta förvaltningsdomstolens dom av den 10 maj 2012 i mål 4042-11 jämförd med beslut samma dag i mål 5074-11.