Kils kommun bröt mot upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen visar att Kils kommun vid ett flertal tillfällen har brutit mot upphandlingslagstiftningen genom otillåten direktupphandling av tekniska konsult­tjänster.

Under perioden 2010-2014 har Kils kommun från ett och samma konsultföretag köpt tekniska konsulttjänster för cirka 2.430.000 kronor utan föregående annonse­rad upphandling. De flesta av dessa köp hänför sig till tre samman­hängande projekt, avseende ny- och ombyggnad av två skolor och ett avloppsreningsverk.

Kommunen är skyldig att följa upphandlingslagstiftningen. Kontraktsvärdet för varje projekt överstiger den lägsta gräns som krävs för att en direktupphandling ska kunna ske. Några andra skäl som skulle kunna legitimera att kommunen genomför direktupp­handlingar finns inte heller.

– Kommunens lagstridiga agerande har pågått under flera år och till ett icke obetydligt värde, vilket har lett till att förutsätt­ningarna för konkurrensen på den lokala marknaden för tekniska konsulttjänster har kommit att snedvridas. Dessutom riskerar förtroendet för kommunen som upphandlare att undergrävas, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen. Det finns därför anledning att rikta kritik mot kommunen.

Läs utredningen KKO 15-023 här.