Göteborgs stad ställer irrelevanta krav vid offentlig upphandling

Göteborgs stad har vid upphandling fastställt krav på sådan viss bestämd färg på renhållningsfordon som stämmer överens med vad kommunens eget renhållningsbolag. Därmed brister kommunen i affärsmässighet vid offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

Göteborgs stad har upphandlat tjänster för insamling och transport av avfall. Kommunen fick in fyra anbud som samtliga bedömts uppfylla grundkraven i förfrågningsunderlaget.

Som ett av kraven har kommunen föreskrivit att renhållningsfordonen ska vara lackerade i en bestämd gul färgnyans (NCS 1367 Y17R). En anbudsgivare har reserverat sig mot detta krav och velat förhandla om dispens. Men då uteslöt kommunen företaget från vidare bedömning i upphandlingen.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

Det finns ingen teknisk standard med föreskrifter att renhållningsfordon ska vara lackerade i någon bestämd färgnyans. Kravet på färgprofil strider mot proportionalitetsprincipen för offentlig upphandling eftersom det saknar objektivt samband med föremålet för upphandlingen, menar Konkurrenskommissionen.

Dessutom hade redan en anbudsgivare sina fordon lackerade i den aktuella färgen, vilket gör att anbudsgivningen inte skett på lika villkor. Därmed har också den så kallade likställighetsprincipen överträtts.

Trots att den specifika färgen inte var ett specifikt krav från kommunens sida har en anbudsgivare, som velat förhandla om färgen, dessutom uteslutits på felaktiga grunder.

Sammanfattningsvis har Göteborgs stad infört krav i upphandlingen på bland annat färgprofiler av fordon som är ägnat att gynna det egna majoritetsägda Renhållningsbolaget Renova AB. Färgkravet strider mot såväl upphandlingslagen som gällande upphandlingsdirektiv och Romfördragets krav på affärsmässighet, likabehandling och proportionalitet vid offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

Eftersom en anbudsgivare uteslutits trots att färgkravet inte var absolut, utan medgav avsteg efter godkännande av beställaren, har kommunen inte heller haft grund för att utesluta anbudsgivaren. Därmed har Göteborgs stad snedvridit konkurrensen på marknaden för renhållningstjänster vilket medfört att förtroendet för kommunen som upphandlare riskerat att undergrävas.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-029