EU-kommissionen granskar bristande rättssäkerhet ifråga om tjänstekoncessioner

Sverige har anmälts till EU för att ha brutit mot unionsrättens krav på effektiv domstolsprövning avseende tilldelningar av tjänstekoncessionskontrakt. Svenska domstolar har hittills vägrat att pröva sådana överklaganden, vilket EU-kommissionen nu har uppmärksammat. Sverige kan nu komma att dras inför EU-domstolen och riskera i så fall att få betala dryga böter.

En tjänstekoncession kan exempelvis uppkomma om en myndighet ger ett privat företag ett kontrakt om att i offentligt ägda lokaler, som ett sjukhus eller ett kommunalt badhus, driva kommersiell restaurangverksamhet som riktar sig till allmänheten. Tjänstekoncessionskontrakt kan vara värda flera hundra miljoner kronor men omfattas inte av den svenska lagen om offentlig upphandling. Däremot ställer EU minimikrav på bland annat likabehandling av företag och insyn i upphandlingsprocessen och att tilldelningen ska kunna kontrolleras av domstol.

– Sverige har nu fått preliminär kritik från EU-kommissionen för att det inte går att överklaga tjänstekoncessionstilldelningar. Svenska myndigheter och domstolar verkar inte vilja ta till sig unionsrättens krav på bl.a. effektiva rättsmedel. Istället har domstolarna hänvisat till möjligheten att söka skadestånd. Detta är enligt EU-kommissionen inte tillräckligt, konstaterar Pär Cronhult, chefjurist vid den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen som biträder ett privat företag i ett klagomålsärende hos EU.

Det har blivit närmast en trend i Sverige att upphandlande myndigheter övergår från offentliga upphandlingsförfaranden till tjänstekoncessionstilldelningar. Därmed undandras möjligheten för förfördelade leverantörer att få sin sak prövad i domstol. Den bristen kan till viss del komma att undanröjas genom en planerad lagändring som beräknas träda i kraft år 2017. Men utfästelser om lagändring räcker inte enligt EU-kommissionen, som nu vill ha regeringens synpunkter inom två månader. – Att lagen ska ändras är bra, men otillräckligt vid nuvarande förhållanden där myndigheter har tilldelat koncessioner för hundratals miljoner kronor som aldrig har kunnat prövas rättsligt. Effekten har blivit snedvridande kontraktstilldelningar, där konkurrensen mellan företagen har satts ur spel till nackdel för brukarna av tjänsterna, säger Pär Cronhult.

– Efter snart 20 års medlemskap i EG/EU har vi fortfarande ingen nationell rättspraxis med effektiva rättsmedel för överklagande av tjänstekoncessioner. Det är därför hög tid att de svenska domstolarna tar till sig unionsrätten, avslutar Pär Cronhult.

Om EU-kommissionen finner att Sverige har brutit mot unionsrätten kan Sverige komma att dras inför EU-domstolen, och riskerar att få betala dryga böter.  EU-domstolen har tidigare kallat otillåten direktupphandling ”en av de mest allvarliga överträdelserna mot gemenskapsrätten på området offentlig upphandling”.

…………………………………………………………………………………………
För mer information:
Pär Cronhult Chefjurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden – Konkurrenskommissionen
Telefon: 08-54503818, 0733-26 44 00
pc@dnv.se
Mer information med bland annat EU-kommissionens skrift finns på
www.dnv.se/kom1