Kommunägda Skellefteå Kraft konkurrerar ut småföretagare

Skellefteå kommun har startat en näringsverksamhet som slår sönder det lokala näringslivet. På grund av att den kommunägda koncernen Skellefteå Kraft konkurrerar med ett lägre pris på pelletsbrännare manövreras mindre leverantörer ut från marknaden. Agerandet är inte förenligt med kommunallagen menar Företagarombudsmannen som granskat fallet.

Wetrac AB i Bastuträsk bedrev försäljning, montering och löpande service av biopelletsbrännare för uppvärmning av villor och flerfamiljshus. Tillsammans med ett antal andra företag i samma bransch hade Wetrac AB under några år byggt upp en marknad i norra Sverige.

I januari 2000 initierade den kommunala koncernen Skellefteå Kraft en reklamkampanj för försäljning av pellets och pelletsbrännare. Bolaget tecknade avtal om en stor beställning av en tillverkare av biopelletsbrännare. Vid försäljning till konsumenterna satte bolaget sitt pris närmare 35 procent lägre än de mindre leverantörerna.

Under våren 2000 begärde Wetrac AB sig själva i konkurs. En stor andel av de övriga konkurrenterna på marknaden valde att lägga ned sin verksamhet avseende pelletsbrännare. Skellefteå Kraft hade på kort tid tagit över marknaden för brännare av biopellets i Norrland.

Att marknadsdominansen uppnåtts genom medel från andra håll i verksamheten för finansiering av sin reklamkampanj går intet att bevisa. Skellefteå Kraft särredovisar inte de olika verksamhetsdelarna, trots att kommunallagen stadgar särskild redovisning.

Företagarombudsmannen, en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige, har granskat ärendet och riktar kritik mot Skellefteå kommun.

– Kommunallagen tillåter kommunala bolag att konkurrera med el- relaterad verksamhet på en fri marknad. Men pelletsbrännare är inte elverksamhet, säger Företagarombudsmannen. Mycket tyder på att Skellefteå Kraft försökt sälja så mycket pellets som möjligt och därför subventionerat brännarna. Detta har lett till en snedvridning av konkurrensen.

– Skellefteå Kraft kan kritiseras för verksamhetens bristande redovisning. Genom den information som bolaget tillhandahåller går inte att avgöra om Skellefteå Kraft har vinstmarginal på sina affärer med pelletsbrännare och om reklamkampanjen finansierats via annan verksamhet, säger Företagarombudsmannen. Den sammanlagda kostnaden för marknadsövertagandet kan mycket väl vara större än intäkterna, vilket dock inte går att kontrollera. Genom att utnyttja sin ställning har Skellefteå Kraft konkurrerat ut ett flertal mindre företagare.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Patrik Engellau, Camille Forslund, Monica Werenfels-Röttorp, Lars I. W Jansson, Clas Nordström och Edward Waller.

 

Läs utredningen här: FO 2002-006