Stockholms stad trotsar dom

Konkurrenskommissionen (den oberoende expertgruppen, sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden) riktar nu kritik mot Stockholms stad. Länsrätten i Stockholm har i dom konstaterat att Renhållningsnämnden i Stockholms stad felaktigt upphandlat sopförbränning. Domstolen förordnade att staden skulle göra om upphandlingen. Staden har emellertid vare sig överklagat domen eller gjort om upphandlingen. I stället har staden, i direkt trots mot länsrätten, köpt sopförbränning direkt från Fortum Värme och åberopar ett gammalt avtal sedan 1995. Expertgruppen konstaterar att inte heller det gamla avtalet har ingåtts enligt upphandlingslagen och att det inte motsvarar lagens krav på att vara ett ramavtal. Därmed har staden inte rätt att utnyttja avtalet vid köp och sopförbränning. Expertgruppen riktar nu allvarlig kritik mot stadens agerande och det förhållande att detta har snedvridit konkurrensen i renhållningsbranschen.

Renhållningsnämnden i Stockholms stads ohörsamhet mot en lagakraftvunnen dom är anmärkningsvärd och strider mot grunderna för svensk rätt, framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

Att landet största kommun trotsar dom är anmärkningsvärt. Att lagöverträdelsen rör ett värde på cirka 800 miljoner kronor gör saken, om möjligt, ännu värre, säger Sigvard Berglöf, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-029