Västra Götalandsregionen åsidosätter lagen om offentlig upphandling

Landstinget i Västra Götaland köper tandvårdstjänster utan att göra upphandling på det sätt som lagen föreskriver, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat landstingets agerande.

Vid en pågående upphandling av tandvårdstjänster har landstinget i Västra Götalandsregionen endast begärt in intresseanmälningar från tänkbara leverantörer. Det strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och riskerar att snedvrida konkurrensen.

All offentlig upphandling måste ske så att öppenhet, opartiskhet och likabehandling kan garanteras. Att förhandla om köp av tjänster enbart på grundval av en intresseanmälan är oacceptabelt, säger Inger RidderstrandLinderoth, fd stadsjurist i Stockholms stad och ledamot av kommissionen.

Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som sammankallats av föreningen Den Nya Välfärden.
Landstinget i Västra Götalandsregionen efterfrågade i en annons i GöteborgsPosten den 15 februari 1999 ”intresseanmälningar” från tänkbara leverantörer av uppsökande verksamhet och tandvård för särskilda grupper. Av landstingets handlingar framgår att annonsen infördes för att man skulle kunna teckna kontrakt med en eller flera intressenter utan begäran om anbud.

Enligt lagen om offentlig upphandling måste Landstinget i Västra Götaland (den s.k upphandlande enheten) utforma ett skriftligt förfrågningsunderlag för begäran av anbud från konkurrerande leverantörer. Av underlaget skall det framgå tydligt vilka krav och andra omständigheter som är avgörande för upphandlingen. En begäran om intresseanmälningar är således inte tillräckligt för att uppfylla lagens krav på en korrekt och opartisk upphandling.

Landstinget i Västra Götaland kan inte heller anföra några andra omständigheter för att motivera sitt beslut. I det aktuella ärendet är det exempelvis inte fråga om brådskande upphandling eller en upphandling till mycket låg kostnad.

Konkurrenskommissionen kritiserar nu landstingets agerande. Genom sitt agerande har landstinget i Västra Götaland riskerat att avgöra en viktig upphandling på godtyckliga grunder där leverantörerna har få eller inga möjligheter att på förhand avgöra vad som krävs. Det i sin tur riskerar att snedvrida konkurrensen och medföra onödiga kostnader för skattebetalarna.

Konkurrenskommissionen är en privat expertgrupp som inrättades den 1 januari 1994 för att bevaka och uppmärksamma frågor som rör konkurrenssnedvridning. Konkurrenskommissionens ändamål är att motverka sådan konkurrensbegränsning som ligger i bristande likhet i villkoren för offentliga och privata aktörer på den allmänna marknaden och som skadar medborgarna i deras egenskap av skattebetalare och konsumenter.

 

Läs utredningen här: KKO 99-006