Uppsala läns landstings restaurangupphandling granskas av EU-kommissionen

Sverige har anmälts till EU efter att Uppsala läns landstings tjänstekoncessionsupphandling om driften av restauranger på Uppsala Akademiska sjukhus inte gick att överklaga. Nu har EU-kommissionen riktat en s.k. formell underrättelse med allvarlig kritik mot Sverige.

En tjänstekoncession kan exempelvis uppkomma om en myndighet ger ett privat företag ett kontrakt om att i offentligt ägda lokaler, som ett sjukhus eller ett kommunalt badhus, driva kommersiell restaurangverksamhet som riktar sig till allmänheten. Tjänstekoncessionskontrakt kan vara värda flera hundra miljoner kronor men omfattas inte av den svenska lagen om offentlig upphandling. Däremot ställer EU minimikrav på bland annat likabehandling av företag och insyn i upphandlingsprocessen och att tilldelningen ska kunna kontrolleras av domstol.

Pär Cronhult, chefjurist vid den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen har varit ombud för en av anbudsgivarna i målet om restaurangdriften vid Uppsala Akademiska sjukhus. Han pekar på att bl.a. svenska myndigheter och domstolar verkar illa informerade om EU:s regler och kravet på bland annat domstolsprövning.

– Vi menar att den aktuella kontraktstilldelningen inte har gått rätt till enligt EU-rätten. Men såväl förvaltningsrätten som kammarrätten ansåg att detta överhuvudtaget inte gick att pröva. Förvaltningsrätten i Uppsala uttalade bland annat följande: ”enligt förvaltningsrättens bedömning kan heller inte EU-rättsliga principer eller andra allmänna rättsprinciper anses grunda en rätt för bolaget att få talan prövad enligt FL” (förvaltningslagen), och hänvisade istället till att bolaget kan begära skadestånd.

– Rättens respekt för grundläggande unionsrätt kan därmed sättas ifråga säger Pär Cronhult, som framhåller att Sverige är skyldigt att säkerställa ett effektivt rättskydd av unionsrättliga rättigheter i bland annat samband med tjänstekoncessioner. Det är inte tillräckligt med en osäker möjlighet till skadestånd – en uppfattning som nu även EU-kom¬missionen framför i sin formella underrättelse mot Sverige.

Det har blivit närmast en trend i Sverige att upphandlande myndigheter övergår från offentliga upphandlingsförfaranden till tjänstekoncessionstilldelningar. Därmed undandras möjligheten för förfördelade leverantörer att få sin sak prövad i domstol. Den bristen kan till viss del komma att undanröjas genom en planerad lagändring som beräknas träda i kraft år 2017. Men en utfästelser om lagändring räcker inte enligt EU-kommissionen, som nu vill ha regeringens synpunkter inom två månader.

– Att lagen ska ändras är bra, men otillräckligt vid nuvarande förhållanden där myndigheter har tilldelat koncessioner för hundratals miljoner kronor som aldrig har kunnat prövas rättsligt. Effekten har blivit snedvridande kontraktstilldelningar, där konkurrensen mellan företagen har satts ur spel till nackdel för brukarna av tjänsterna, säger Pär Cronhult.

Om EU-kommissionen finner att Sverige har brutit mot unionsrätten kan Sverige komma att dras inför EU-domstolen, och riskerar att få betala dryga böter.
…………………………………………………………………………………………
För mer information:
Pär Cronhult, Chefjurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden – Konkurrenskommissionen
Telefon: 08-54503818, 0733-26 44 00
pc@dnv.se
Mer information med bland annat EU-kommissionens skrift finns på www.dnv.se/kom1