Upphandling av taxi-transporter bryter mot lagen

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar Länstrafiken i Norrbotten AB för att ha brutit mot lagen om offentlig upphandling när bolaget upphandlade persontransporter.

– Genom att införa krav på att viss typ av fordon ska finnas redan vid tidpunkten för anbudsgivningen snedvrids konkurrensen gentemot företag som inte har sådana fordon. Dessutom har Länstrafiken i Norrbotten godtagit ett anbud som inte uppfyller kraven. Bolaget har därmed brutit mot lagen om offentlig upphandling eftersom anbudet aldrig skulle ha prövats, påpekar expertgruppen.

– Detta strider mot EG-rättens proportionalitetsprincip och riskerar även att få en diskriminerande verkan mellan leverantörer,
säger Sigvard Berglöf, ledamot av Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-022