Uddevalla gynnar eget bolag

Uddevalla kommun har försökt kringgå lagen om offentlig upphandling genom att ge ett avtal om avfallsförbränning direkt till ett eget bolag. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot kommunen för att inte ha annonserat ut upphandlingen på ett korrekt sätt.

– Kommunen har i det här fallet valt att lägga över en del av den kommunala verksamheten på det av kommunen helägda Uddevalla Energi AB och hävdar att det rör sig om en överföring som inte behöver upphandlas. Konkurrenskommissionen anser i likhet med kammarrätten att så inte är fallet och att överlåtelsen utgör ett vanligt tjänstekontrakt som lyder under lagen om offentlig upphandling, säger Pär Cronhult, chefjurist vid Konkurrenskommissionen.

– Att kommunen lägger över ett kontraktsvärde som kan uppskattas till runt 230 miljoner kronor på Uddevalla Energi AB, som i betydande omfattning även är ute och konkurrerar på den allmänna marknaden, innebär dels att andra företag utesluts från att lägga anbud på tjänsten, dels att Uddevalla Energi AB får konkurrensfördelar och möjlighet till korssubventionering avseende sina övriga tjänster. Troligen medför direkttilldelningen också till att kostnaderna i konsumentled blir högre än om upphandlingen hade konkurrensutsatts, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Läs utredningen: KKO 09-051