Strömsund ger ifrågasatta stöd till företag

Strömsunds kommun har gått i borgen för tre företag. Borgensåtagandet uppgår till sammanlagt 14,5 miljoner kronor. Ett av åtagandena motiveras med att företaget ”varit en mycket betydelsefull del av det lokala näringslivet”. Men det ekonomiska stödet kan ifrågasättas.

Konkurrenskommissionen – som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat ärendena. Kommuner får normalt inte ge ekonomiskt stöd till enskilda företag.

Generella åtgärder, som hantverkshus, förbättrade industriområden eller andra typer av infrastruktursatsningar är i allmänhet tillåtna. Riktade bidrag till enskilda företag får däremot inte förekomma utan ”synnerliga skäl”. Enligt praxis anses sådana arbetsmarknadsskäl som Strömsunds kommun åberopat inte utgöra ”synnerliga skäl”. De beslutade stödåtgärderna kan därför ifrågasättas.

Om kommuner börjar ägna sig åt att stödja enskilda företag ekonomiskt kan företagen spela ut kommunerna mot varandra. Det skapar inte några nya jobb i sig, utan innebär bara ökade kostnader för kommunerna. Dessutom tar kommunerna ekonomiska risker med skattemedel eftersom de företag som de borgat för riskerar att gå i konkurs.

Konkurrenskommissionen har riktat kritik mot Strömsunds kommun för kommunens ifrågasatta borgensåtaganden som snedvrider konkurrensen mellan företagen i branschen.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-013-015