Storfors kommun beslutade om mångmiljonstöd i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras  Storfors kommun för att ha beslutat ge stöd på omkring 16 miljoner kronor till ett privat företag.

Kommunfullmäktige i Storfors beslutade i juni 2021 att till ett pris av totalt en (1) krona sälja 150.000 kvadratmeter industrimark i omedelbar anslutning till centralorten Storfors. På marken skulle ett privat företag etablera en konceptanläggning för landbaserad fiskodling.

Förutom markförsäljningen skulle Kommunen även bland annat anlägga rör för fabrikens sjövattenförsörjning samt anpassa det kom­munala avloppsreningsverket för fabrikens behov. Kommunen kostnader för dessa investeringar kalkylerades till c:a 15,2 miljoner kronor och skulle finansieras genom 50 års successiva betalningar av VA-avgifter från fabriken. Någon garanti för dessa betalningar hade dock aldrig lämnats.

Sedan ett antal kommunmedlemmar överklagat kommunfullmäktiges beslut upphävdes det av förvaltningsrätten såsom stridande mot lag eller annan författning. Vid skriftväxlingen i domstol påstod kommunen bland annat att markpriset en (1) krona motsvarande gällande marknads­värde. När kommunen senare låtit värdera marken visade sig det aktuella markvärdet dock uppgå till 750.000 kronor.

Enligt kommunallagen får kommunen inte utan synnerliga skäl lämna stöd till enskilda näringsidkare. Kommunalt näringslivsstöd ska som regel även förhandsanmälas för godkännande av EU-kommissionen, vilket överhuvudtaget inte skett i det aktuella fallet.

– Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Storfors kommun, som inte enbart brutit mot kommunallagens reglering utan även kringgått de unionsrättsliga statsstödsbestämmelserna till skydd för konkurrensen men som även är ägnade att motverka kor­ruption i skattefinansierade verksamheter, säger Per Eklund, ledamot i Konkur­rens­kommis­sionen.