Stockholms stads upphandling vilar på oklara referenser

Stockholms stad har upphandlat klottersanering på grundval av en referens som inte kunnat beläggas. En anbudsgivare förlorade uppdraget och riskerar att på oklara grunder få dåligt renommé på marknaden.

I april 2001 tog Stockholms stad genom stadsdelsnämnderna KatarinaSofia samt MariaGamla stan in anbud beträffande klottersanering och klotterskydd.

Av underlaget framgår att goda referenser ger höga poäng vid anbudsutvärderingen. Vid anbudstidens utgång den 19 juni 2001 hade nio anbud kommit in. Stadsdelsnämndernas förvaltningar poängsatte och rangordnade dessa.

Anbudsgivare nr 4 rangordnades som sjätte plats. Av beslutsunderlaget framgår att en av tre tillfrågade referensgivare ”har lämnat dålig referens på utförandet”. Men referensgivaren uppger sig tvärtom vara nöjd med Anbudsgivare 4 och har till och med förlängt kontraktet med Anbudsgivare 4.

Utan det påstått negativa omdömet om Anbudsgivare 4 skulle poängutfallet ha fördelat sig annorlunda och Anbudsgivare 4 hade placerat sig som nummer 3 i rangordningen, och hade därmed ingått i den grupp anbudsgivare med vilken Stockholms stad tecknat avtal.

Konkurrenskommissionen som är en privat expertgrupp, sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet. Konkurrenskommissionen är kritisk till hur förvaltningen har genomfört en upphandling i praktiken enbart på grundval av referenser, vilka i ett avgörande fall visat sig inte kunnat intygas.

Krav på affärsmässighet och objektivitet vid offentlig upphandling innebär att referenser i förekommande fall måste inhämtas på ett dokumenterbart sätt samt kunna bekräftas av referensgivaren, till exempel genom skriftliga omdömen eller genom en i förväg upprättad frågemall, säger Konkurrenskommissionen. Det är allvarligt att stadsdelsnämnderna har frångått dessa principer, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 083