Stockholms stad svartlistar leverantörer

 Stockholms stad har vid en upphandling av renhållningstjänster uteslutit leverantörer utan rättslig grund.   Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu skarp kritik mot stadens agerande. Staden har i upphandlingen utformat kvalifikationskraven på ett sätt som gör att anbudsgivarna måste få minst två referensomdömen godkända av två av varandra oberoende referensgivare för att få sina anbud värderade. Dessutom krävde Stockholms stad att tidigare leverantörer av renhållningstjänster måste ha ett godkänt referensomdöme från kommunens egen renhållningsförvaltning (Trafikkontoret). Därigenom har enskilda leverantörer godtyckligt kunnat svartlistas och inte få sina anbud prövade.
 

– Att utesluta en   leverantör på sådana grunder är olagligt. Enligt upphandlingslagen kan   uteslutning i det aktuella fallet enbart ske om anbudsgivaren befunnits   skyldig till brott eller allvarligt fel i yrkesutövning. Så är det inte i det   aktuella fallet, hävdar expertgruppen.

– Stadens agerande   strider mot både lagen om offentlig upphandling och de på området gällande   EG-direktiven. Bristen på affärsmässighet är uppenbar och snedvrider   konkurrensen på området, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i   Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-018 Sthlm VasaR