Stockholms landsting konkurrerar med privata aktörer

Stockholms   läns landsting har ingått avtal om att sälja konsultläkartjänster till   landstinget i Västernorrland till ett värde av tre miljoner kronor. Avtalet   innebär att läkartjänsterna skall utföras på plats i Västernorrland inom   ramarna för den ordinarie vårdorganisationen. Enligt rättspraxis får   landstingen endast i undantagsfall konkurrera på den allmänna marknaden och   avtalet får nu kritik av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen   vid Den Nya Välfärden. Stockholms läns landsting överträder den kommunala   kompetensen då det inte framgår av avtalet att det gäller patientutbyte   enligt Riksavtalet eller undantag enligt annat gällande regelverk anser   expertgruppen.                                       
 

– Eftersom det finns flera privata leverantörer av konsultläkartjänster inom det aktuella området snedvrids konkurrensen på marknaden.   Stockholms läns landsting, en skattefinansierad aktör, ska inte driva   konsultverksamhet via entreprenad, säger Konkurrenskommissionen.- En kommun får inte driva verksamhet som riktar sig till andra än de egna   kommunmedlemmarna. Genom avtalet bryter Stockholms läns landsting mot   lokaliseringsprincipen, säger Sigvard Berglöf, ledamot i den oberoende   expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-020 SLL konsult