Staten väljer det dyraste anbudet

Staten har, genom Socialstyrelsen, i en upphandling av administrativa datatjänster valt en utifrån myndighetens egen anbudsvärdering ekonomiskt och kvalitetsmässigt dyrare lösning än vad som i övrigt erbjudits i upphandlingen.

Socialstyrelsens upphandlingen avsåg tjänsten att under perioden 1 december till och med 30 november 2001 registrera dödorsaksintyg för varje person som är folkbokförd i Sverige och som avlidit under perioden (totalt ca 95 000 intyg per år). Sju anbud inkom och av dessa upptog Socialstyrelsen sex anbud för slutlig bedömning.

Konkurrenskommissionen, som är en fristående expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat upphandlingen. Kommissionen menar att Socialstyrelsens förfarande strider mot lagen om offentlig upphandling.

De angivna kriterierna för upphandlingen har poängsatts. Mellan två konkurrerande anbud skiljde vid anbudsvärderingen 1 poäng, det vill säga det vinnande budet var tio procent bättre. Men prisskillnaden mellan dessa bud var avsevärt högre, drygt 57 procent, vilket motsvarar omkring 400 000 kronor. Upphandlingens totala värde uppskattas till ca 1 miljon kronor.

Enligt Socialstyrelses egna noteringar i utvärderingspromemorian har det vinnande anbudet uppskattats som enbart marginellt bättre än den förlorande konkurrentens. Trots detta har det dyrare anbudet antagits.

Konkurrenskommissionen menar att beslutet om slutligt val av leverantör inte synes ha skett på affärsmässiga grunder, då det vinnande anbudets högre pris endast motsvarar marginella kvalitetsskillnader. Eftersom Socialstyrelsen inte har rangordnat kriterierna för upphandlingen innebär det att endast priset kvarstår som den enda objektivt mätbara värderingsgrunden.

Genom förfarandet har det allmänna orsakats onödiga kostnader för de aktuella tjänsterna med över 400 000 kronor. Socialstyrelsen riskerar dessutom, med anledning av upphandlingens handläggning, att efter domstolsprövning dömas att betala skadestånd till den förfördelade leverantören.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 078