Staten utestänger små städbolag från gigantisk upphandling

Staten har genom Fortifikationsverket upphandlat städtjänster för 36 olika platser runt om i landet. Men upphandlingen har lagts upp på ett sådant sätt att endast ett eller något fåtal rikstäckande städfirmor kan komma i fråga för anbudsgivning. Därigenom försummar staten EG-direktivens krav att utnyttja befintlig lokal konkurrens för marknaden på städtjänster, menar Konkurrenskommissionen.

I april i år annonserade Fortifikationsverket i Europeiska gemenskapens officiella tidning att en selektiv upphandling för städtjänster skulle göras. Totalt omfattade uppdraget 800 000 kvadratmeter lokalvårdsyta på preliminärt 36 platser runt om i Sverige. Anbud fick inte förekomma på delar av entreprenaden utan måste omfatta samliga objekt.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

Kännetecknade för städverksamheter är att de i Sverige organiseras i ett stort antal mindre, lokalt baserade företag samt ett mindre antal något större regionalt baserade företag. Endast en eller två företag har rikstäckande verksamhet.

Fortifikationsverket har genom sitt förfarande dimensionerat upphandlingen så att små och medelstora företag hindras från att delta i anbudsgivningen. Därigenom har befintlig konkurrens på marknaden för städtjänster inte kunnat utnyttjas, menar Konkurrenskommissionen.

Genom att utforma anbudsinfodran som en odelad upphandling har Fortifikationsverket underlåtit att i enlighet med gällande EG-direktiv och enligt upphandlingslagens krav utnyttja befintlig konkurrens på marknaden för städtjänster, hävdar Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen menar vidare att en lösning som bättre skulle tillgodose konkurrensen och gällande EG-direktiv skulle kunna vara att upphandlingen bryts upp i minst 36 delupphandlingar.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 028