Sala kommun missköter upphandling

Konkurrenskommissionen riktar för andra gången kritik mot Sala kommuns handläggning av upphandlingar. Den här gången har kommunen hanterat utvärderingen av inkomna anbud på ett felaktigt sätt i en upphandling av företagshälsovård.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat Sala kommuns upphandling av tjänster för företagshälsovård.

I upphandlingen av företagshälsovård för kommunens 2 000 anställda har Sala kommun fått in två anbud. Anbud A ansågs som mest förmånligt och antogs.

Den prismässiga skillnaden mellan de två anbuden är 12,1 procent (264 133 kronor). Men i kommunens egen utvärdering har priset viktats så att skillnaden i poäng blir 24 procent. Anbudsgivare A fick således en proportionellt större andel prispoäng än vad som motiverades av den faktiska skillnaden mellan buden.

Konkurrenskommissionen konstaterar att kommunen inte i underlaget för upphandlingen angett någon metod för särskild validering av priset.

Genom att anta anbudet A på förhållanden som inte angivits i förfrågningsunderlaget har kommunen åsidosatt lagen om offentlig upphandlings krav på opartiskhet och lika behandling, menar Konkurrenskommissionen. Detta medför att konkurrensen på den lokala marknaden för företagshälsovård snedvridits samtidigt som förtroendet för Sala kommun som upphandlare undergrävts, avslutar konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-057