Rosenbad-upphandling bryter mot lagen

Statens   Fastighetsverk bröt mot lagen om offentlig upphandling vid upphandling av   fastighetsservice för bl.a. Regerings­kan­sliets byggnader i kvarteret   Rosenbad. Trots att verket inte hade angivit några kriterier för urvalet   mellan sinsemellan kvalifi­cerade anbudssökande, valdes ett antal företag   bort och fick inte lämna anbud. När Fastighetsverket tidigare har tillämpat   ett liknande förfarande har domstol förordnat att upphandlingen skall göras   om. Först efter det att ett av de uteslutna företagen klagat i domstol,   rättade sig verket, men bara avseende det klagande företaget. 
– Den aktuella överträdelsen framstår   som särskilt anmärk­ningsvärd mot bakgrund av att Fastighets­verket tidigare   har uppmärksammats på att ett sådant tillväga­gångssätt inte får komma   ifråga. Verket förefaller närmast ha satt i system att följa gällande   bestämmelser först inför hot om ingripande av domstol. Fastighetsverkets   ledning bör därför vidta åtgärder för att vidareutbilda sin personal inom   området för offentlig upp­handling, påpekar Konkurrenskommissionen i sin   utredning.– Så här får det inte gå   till, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i den oberoende   expertgruppen Konkurrenskommissionen. Enligt   svensk och EG-rättslig praxis får urval ske bara i   enlighet med i förväg offentliggjorda och förutsebara kriterier.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-017 SFV 2